Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie

I.    Wniosek o przyznanie pomocy

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)otwórz
 • format PDF – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocyotwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • załącznik NR 1 – Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną, spełniającego warunki definicji „młodego rolnika” wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • załącznik NR 2 – Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowalne planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
  • załącznik NR 3 - Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Załącznik NR 4 - Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę – otwórz

II.    Plan Realizacji Operacji - otwórz

III.   Informacja o wielkości ekonomicznej gospodarstwa - otwórz (należy za pomocą prawego przycisku myszy użyć polecenia: zapisz element docelowy jako. Pobranie pliku poprzez otwórz często powoduje zapisanie pliku ze zmienionym rozszerzeniem .XLS zamiast .xls (małymi literami). Alternatywą jest zmiana na komputerze rozszerzenia z .XLS na .xls już po dowolnym zapisaniu/ pobraniu pliku. Należy pamiętać też, iż musi być to jedyna wersja pliku w folderze pobrane oraz powinna mieć nazwę Spr_z_U_WE.xls)

IV.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r, poz 719) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2030) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE UJEDNOLICONE ROBOCZEotwórz

POPRZEDNIE WERSJE ROZPORZĄDZENIA

V.    Narzędzia pomocnicze:

 • Techniczne i technologiczne możliwości oszczędzania wody do nawadniania roślin uprawnych – otwórz
 • Wyszukiwanie jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (geoportal lub hydroportal)otwórz
 • Ocena możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie rolnym z projektowanej studni wierconej lub zespołu studni o głębokości do 30 m – niewymagających sporządzenia projektu robót geologicznych, zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego (przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w §  13 ust. 3 pkt 18b rozporządzenia wykonawczego, składanego wraz z  wnioskiem o przyznanie pomocy)
 • Sprawozdanie z wykonania studni wierconej o głębokości do 30 m dla zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie rolnym z ujęcia niewymagającego sporządzenia projektu robót geologicznych, zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego. (przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w §  24 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia wykonawczego, składanego wraz z wnioskiem o płatność)
 • Sprawozdanie z wykonania studni wierconej o głębokości do 30 m dla zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie rolnym z ujęcia niewymagającego sporządzenia projektu robót geologicznych zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego - Porównanie założeń projektowych i uzyskanych wyników badań i pomiarów dla wykonanej studni (przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w §  24 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia wykonawczego, składanego wraz z wnioskiem o płatność).

VI.    Wykaz gmin, na których obszarze dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych wystąpiła susza co najmniej w jednym roku w okresie od 2007 r. do 2018 r., ze wskazaniem liczby lat, w których na obszarze tych gmin wystąpiła susza. – otwórz

VII.   Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz  Formularz obowiązuje od 21 lipca 2021 r.

 • załącznik Nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - otwórz
 • załącznik Nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związane z nieruchomością - otwórz
 • załącznik Nr 3 – Informacja o dokonanym odczycie na posiadanym systemie pomiaru wody umożliwiającym mierzenie zużycia wody na poziomie realizowanej inwestycji  - otwórz
 • załącznik Nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • załącznik Nr 5 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz ze  wzorem klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych - otwórz

ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).  ARiMR honorowała będzie wyłacznie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Beneficjent zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%.

Powyższe zobowiązanie oraz sankcja z tytułu jego niedopełnienia zawarte są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

VIII.   Formularz wniosku o płatność - otwórz

Poprzednie nabory wniosków:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania: nabór 21 luty -20 lipca 2020 r. - otwórz
 • Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania: nabór 25 września – 22 listopada 2019 r. - otwórz