Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020

aktualizacja 25 września 2019 r.

I.    Wniosek o przyznanie pomocy

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • załącznik NR 1 – Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną, spełniającego warunki definicji „młodego rolnika” wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • załącznik NR 2 – Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowalne planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.

  • załącznik NR 3 - Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • załącznik NR 4 - Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę- otwórz

II.    Plan Realizacji Operacji - otwórz
III.   Informacja o wielkości ekonomicznej gospodarstwa - otwórz
IV.   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371) - otwórz

oraz jego nowelizacje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. poz. 399) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1617) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1041) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 544) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 407) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1584) - otwórz (rozporządzenie to wprowadza nowy obszar wsparcia, tj. obszar nawadniania w gospodarstwie rolnym).

V.   Narzędzia pomocnicze:

 • Techniczne i technologiczne możliwości oszczędzania wody do nawadniania roślin uprawnych – otwórz
 • Wyszukiwanie jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (geoportal lub hydroportal) – otwórz
 • Rozporządzenie MRiRW dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z uwzględnieniem obszaru nawadniania w gospodarstwie – wersja robocza ujednolicona – otwórz

VI.    Wykaz gmin, na których obszarze dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych wystąpiła susza co najmniej w jednym roku w okresie od 2007 r. do 2018 r., ze wskazaniem liczby lat, w których na obszarze tych gmin wystąpiła susza. – otwórz

VII.   Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz  Formularz obowiązuje od 21 lipca 2021 r.

 • załącznik Nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - otwórz
 • załącznik Nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związane z nieruchomością - otwórz
 • załącznik Nr 3 – Informacja o dokonanym odczycie na posiadanym systemie pomiaru wody umożliwiającym mierzenie zużycia wody na poziomie realizowanej inwestycji  - otwórz
 • załącznik Nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • załącznik Nr 5 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz ze  wzorem klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych - otwórz

ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).  ARiMR honorowała będzie wyłacznie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Beneficjent zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%.

Powyższe zobowiązanie oraz sankcja z tytułu jego niedopełnienia zawarte są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

VIII.  Formularz wniosku o płatność - otwórz

IX.    Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNEotwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz