Nabór 28 grudnia 2018 r. - 25 lutego 2019 r.

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28 grudnia 2018 r.  do 25 lutego 2019 r.  

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsx) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) – otwórz
 • format excel (xls) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

- Załącznik nr 1: Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych rolniczych – w przypadku osoby fizycznej – młodego rolnika wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów , zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe otwórz
- Załącznik nr 2: Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę otwórz
- Załącznik nr 3: Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane do wykonania w ramach PROW 2014-2020 - otwórz
- Załącznik nr 4: Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę. otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_OW (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
  Uwaga!
  Wersja BP (2018.004) zamieszczona w dniu 18.01.2019 posiada w stosunku do zamieszczonej w dniu 21.12.2018 (wersji 2018.003) poprawione w Tabeli 17. Zestawienie zwracanie informacje w zakresie danych dotyczących okresu bazowego i docelowego „Wymagana pojemność zbiornika na gnojówkę dla DROBIU” w odniesieniu do gospodarstwa w któeym występuje zbywanie nawozów naturalnych.
  W przypadku pobrania i wypełnienia wcześniejszej wersji Biznesplanu nie ma konieczności aktualizowania jej do obecnie obowiązującej.
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_OW - otwórz

3. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 970) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1795) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014"2020 (Dz. U. poz. 1569) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2317) – otwórz

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339) – otwórz

4. Narzędzia pomocnicze:

Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

5. Broszura informacyjna "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych " - otwórz

6. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów - Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r -NIEAKTUALNE - otwórz

7. Wcześniejsza wersja Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów – NIEAKTUALNE - otwórz

8. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; - otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
 • Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz ze wzorem Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczącej przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjentów - otwórz
 • Załącznik nr 5 – Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - otwórz

9. Formularz wniosku o płatność - otwórz

10. Zasady szacowania wartości zadania - NIEAKTUALNE- otwórz

11. Najczęściej zadawane pytania dot. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach PROW 2014-2020 - nabór przeprowadzany w dniach 28.12.2018-25.02.2019 - otwórz

Przeprowadzony nabór w dniach  10.02.2016-10.03.2016 dot. "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach PROW 2014-2020

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - dokumenty aplikacyjne - otwórz