Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 10 lutego do 10 marca 2016 r.

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną spełniającego warunki definicji "młodego rolnika" wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę  - otwórz

 

2. Biznesplan

 • B_Plan_OSN (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz

W wersji Biznesplanu 2016/001 z dnia 8.02.2016 r.:

- dodano arkusze: Srodki_transportowe oraz „Maszyny_i_urzadzenia” – osoby, które już wypełniły poprzednią wersję biznes planu 2015/003 zamieszczoną dnia 29.12.2015 r. proszone są o dopisanie środków transportowych i maszyn rolniczych w tabeli „budynki i budowle” biznesplanu w wersji 2015/003,
- dokonano również niezbędnej korekty naliczeń wymaganych wielkości płyt i zbiorników dla krów mlecznych - w przypadku, gdy występuje w gospodarstwie taka grupa zwierząt, niezbędne jest wypełnienie biznes planu na wersji biznes planu 2016/001.

 • Rejestr wprowadzonych zmian w skoroszycie biznesplanu - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_OSN - otwórz

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1795) - otwórz


4. Narzędzia pomocnicze:

 • Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

5. Broszura informacyjna "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" - otwórz

6. Poradnik dla Beneficjentów dotyczący stosowania Zasad konkurencyjności wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

 

 

Ekspert z ARiMR radzi: jak poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach OSN - zobacz film