Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

I. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020.

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) – otwórz
 • format excel (xlsx) - otwórz
 • format PDF - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1: Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną, spełniającego warunki definicji „młodego rolnika” wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów , zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe rolnicze, w tym stażu pracy - otwórz
 • Załącznik nr 2: Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
 • Załącznik nr 3: Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane do wykonania w ramach PROW 2014-2020 - otwórz
 • Załącznik nr 4: Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

Od naboru wniosków w 2020 r. w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia m.in. wielkości ekonomicznej gospodarstwa.  Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona jest, jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych szczegółowo w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.

B_Plan_OW (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz

 • Instrukcja importu danych z plików .csv do skoroszytu B_Plan – otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_OW – otwórz

II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2020 r. poz. 1939) – otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 2183) - otwórz

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 970) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r. poz. 243) - otwórz

UJEDNOLICONE ROZPORZĄDZENIE – otwórz

POZOSTAŁE WERSJE ROZPORZĄDZENIA - otwórz

III. Narzędzia pomocnicze:

 1. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz
 2. Broszura informacyjna "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych " - otwórz

IV. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz Formularz obowiązuje od 11 grudnia 2020 r.

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; - otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
 • Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz ze wzorem Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczącej przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjentów - otwórz
 • Załącznik nr 5 – Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - otwórz

V. Formularz wniosku o płatność - otwórz

VI. Najczęściej zadawane pytania dot. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach PROW 2014-2020 - otwórz

VII. Poprzednie nabory wniosków:

 1. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - nabór przeprowadzony w terminie 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.   otwórz
 2. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - nabór przeprowadzony w terminie 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. - otwórz
 3. "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach PROW 2014-2020 - nabór przeprowadzony w terminie 10.02.2016-10.03.2016 - otwórz
  Pytania i odpowiedzi dotyczące operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"