Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 29 listopada 2019 r. do 28 grudnia 2019 r., mając na uwadze że zakończenie terminu naboru przypada na sobotę, wnioski będzie można składać również w dniu 30 grudnia 2019r., tj. w poniedziałek.

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną spełniającego warunki definicji "młodego rolnika" wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych, w tym stażu pracy - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy składanego przez następcę prawnego Beneficjenta lub nabywcę gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • 4.12.2019 r. - udostępniono zmieniony skoroszyt biznesplanu wer. 2019.003, w którym poprawiono TERYT w stosunku do wersji 2019.002. Brak TERYTU dla danej gminy był uwidoczniony już w pierwszej tabeli skoroszytu. Nie ma konieczności aktualizacji skoroszytu biznesplanu wypełnionego na wersji 2019.002 do wersji obecnie udostępnionej tj. 2019.003

  B_Plan_Natura 2000 (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania B_Plan_Natura 2000 - otwórz

3. Narzędzia pomocnicze:

 • Fakultatywny wzór Wniosku o wydanie Zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Fakultatywny wzór Zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Fakultatywny wzór Wniosku o wydanie Opinii organu który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Fakultatywny wzór Opinii organu który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 2207) - otwórz

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1469) - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie - otwórz

6.Uwaga! Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów - Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r -NIEAKTUALNE - otwórz

7. Poradnik dla Wnioskodawców operacji typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"- otwórz

8. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz Formularz obowiązuje od 11 grudnia 2020 r.

 • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik nr 2 – Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - otwórz
 • załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • załącznik nr 4 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz z Klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych - otwórz
 • załącznik nr 5 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz

9. Formularz wniosku o płatność - otwórz

10. Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru wniosków z 2019 r. - otwórz

Poprzedni nabór wniosków: 28 września - 27 października 2017 r. - otwórz