Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan: zakończony nabór przeprowadzony w terminie 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną spełniającego warunki definicji "młodego rolnika" wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych, w tym stażu pracy - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy składanego przez następcę prawnego Beneficjenta lub nabywcę gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

 • B_Plan_Natura 2000 (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania B_Plan_Natura 2000 - otwórz

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1469) - otwórz

4. Narzędzia pomocnicze:

 • Wzór fakultatywny wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 na potrzeby ubiegania się o wsparcie w ramach typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" - otwórz
 • Wzór fakultatywny Zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze, w przypadku gdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, potwierdzające, że realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych ustanowionych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w planach ochrony ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany na potrzeby ubiegania się o wsparcie w ramach typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach PROW 2014-2020 - otwórz
 • Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

5. Broszura informacyjna "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" - otwórz

6. Poradnik dla Beneficjentów dotyczący stosowania Zasad konkurencyjności wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 - NIEAKTUALNE - otwórz

7. Wcześniejsza wersja Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów –NIEAKTUALNE- otwórz

8. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz

 • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik Nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz

9. Formularz wniosku o płatność - otwórz

10. Pytania i odpowiedzi dotyczące operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach PROW 2014-2020 - otwórz

11. Zasady szacowania wartości zadania - NIEAKTUALNE- otwórz