Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) – otwórz
 • format excel (xlsx) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną, spełniającego warunki definicji „młodego rolnika” wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów , zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe rolnicze, w tym stażu pracy - otwórz
  • Załącznik nr 2 - Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane do wykonania w ramach PROW 2014-2020 - otwórz
  • Załącznik nr 3 -  Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Załącznik nr 4 - Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę - otwórz

2. Biznesplan

Od naboru wniosków w 2020 r. w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus na podstawie sporządzonego wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania m.in. określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa.  Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona jest, jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych szczegółowo w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.

 • B_Plan_Natura 2000 (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja importu danych z plików .csv do skoroszytu B_Plan - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_Natura - otwórz

II. OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 915) - otwórz

POPRZEDNIE WERSJE ROZPORZĄDZENIA

III. Narzędzia pomocnicze:

 • Fakultatywny wzór Wniosku o wydanie zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Fakultatywny wzór zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Fakultatywny wzór wniosku o wydanie opinii organu który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Fakultatywny wzór opinii organu który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze - otwórz
 • Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

IV. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz Formularz obowiązuje od 11 grudnia 2020 r.

 • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik nr 2 – Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - otwórz
 • załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • załącznik nr 4 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz z Klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych  - otwórz
 • załącznik nr 5 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz

V. Formularz wniosku o płatność - otwórz

VI. Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru wniosków z 2019/2020 r. - otwórz

Poprzednie nabory wniosków:

 1. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000: nabór wniosków 29 listopada- 28 grudnia 2019 r. - otwórz
 2. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000: nabór wniosków 28 września - 27 października 2017 r. - otwórz