Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020

W dniu 29.05.2020  r. na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - otwórz ogłoszenie

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ukierunkowana jest m.in. na zagadnienia związane z sektorem rolnym w aspekcie jego funkcji gospodarczych i środowiskowych. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla rozwoju sfery rolnictwa ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo, uwzględniające konkretne potrzeby rolników, dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 780 (słownie: siedmiuset osiemdziesięciu) doradców. Zamówienie podzielone jest na 2 części w następującym zakresie tematycznym i terytorialnym:

1. Część nr 1 zamówienia - „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego;

2. Część nr 2 zamówienia - „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” - na terenie województwa mazowieckiego;

Dokumenty:

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) - otwórz

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy (*xls) – otwórz
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy (*docx) - otwórz
Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy (*docx) – otwórz
Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy (*docx) - otwórz
Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy (*docx) - otwórz

Wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy (*pdf) - otwórz


2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna - otwórz (wersja. xls)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz (wersja. pdf)