październik 27, 2017

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

OGŁASZA I EDYCJĘ KONKURSÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA ROLNIKÓW

W RAMACH DZIAŁANIA

TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020

DLA PODDZIAŁANIA 1.1 WSPARCIE DLA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI

Pobierz pełną treść ogłoszenia  – otwórz

 

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa w godz. 7:30-15:30.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 27 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. do godz. 15:30.

Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień WPŁYWU tego wniosku do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929) otwórz;

Formularze i instrukcje

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów - otwórz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach kadry dydaktycznej, jaką podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji na potrzeby jej realizacji - otwórz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o bazie dydaktyczno-lokalowej jaką podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji, na potrzeby jej realizacji - otwórz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym - otwórz

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji prawo do dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji - otwórz

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - otwórz

Załącznik nr 7 - Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji - otwórz

Załącznik nr 8 - Harmonogram realizacji operacji - otwórz

Załącznik nr 9 - Wyliczenie kosztu osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji - otwórz

Załącznik nr 10 i 10a - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (ETAP) i Opis zadań wymienionych w Zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (ETAP) - otwórz

Załącznik nr 11 i 11a - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (OPERACJA) i Opis zadań wymienionych w Zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (OPERACJA) - otwórz

Załącznik nr 12 i 12a - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - otwórz

Załącznik nr 13 - Informacje dotyczące pozostałych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum/wspólników spółki cywilnej - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

Uwaga: Zapisy instrukcji zostały doprecyzowane, wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym

 

Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

Formularz wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy:

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów - otwórz

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach kadry dydaktycznej jaką następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji, na potrzeby jej realizacji - otwórz

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o bazie dydaktyczno-lokalowej jaką następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji, na potrzeby jej realizacji - otwórz

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie, że następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym - otwórz

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie, że następca podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy posiada lub będzie posiadał do dnia zawarcia umowy oraz w trakcie trwania operacji prawo do dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji - otwórz

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolo-spożywczego - otwórz

Załącznik nr 7 - Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji - otwórz

Załącznik nr 8 - Harmonogram realizacji operacji - otwórz

Załącznik nr 9 - Wyliczenie kosztu osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji - otwórz

Załącznik 10 i 10a - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (ETAP) i OPIS zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (ETAP) - otwórz

Załącznik 11 i 11 a- Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (OPERACJA) i  OPIS zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (OPERACJA) - otwórz

Załącznik nr 12 i 12a - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - dla następcy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - dla następcy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną - otwórz

Załącznik nr 13 - Oświadczenie pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy następcy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami - UWAGA – zmiana formularza umowy:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz

Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji operacji - otwórz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz

Załącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Wniosek o płatność wraz z załącznikami:

Formularz wniosku o płatność:

  • format PDF - otwórz
  • format excel - otwórz
  • załącznik nr 7 do wniosku o płatność - Ankieta oceniająca szkolenie - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - otwórz

UWAGA: I EDYCJA KONKURSÓW swoim zakresem obejmuje 48 odrębnych konkursów. Wnioskodawcy zainteresowani realizacją więcej niż jednej operacji (konkursu) muszą złożyć wnioski o przyznanie pomocy osobno dla każdego konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mail: info@arimr.gov.pl

 

 

 

Logotyp UE
Logotyp ARiMR
Logotyp PROW 2014 - 2020