Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Informacja o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020 w 2019 roku

W ramach poddziałania 8.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, w roku 2019 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeprowadziła nabór wniosków:

  • o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (w tym wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia) - w dniach 15 marca - 31 maja 2019 roku (przedmiotowe wnioski przyjmowane były również w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do 25 czerwca 2019 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności),
  • o przyznanie wsparcia na zalesienie - w dniach 1 czerwca - 31 lipca 2019 roku.

W ramach naborów wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną w skali kraju złożono łącznie 698 wniosków.

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, została ustalona w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w rozporządzeniu Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585, z późn. zm.).

Wykaz „Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w 2019 r.”, obejmuje tylko tych beneficjentów, dla których grunty przeznaczone do zalesienia zadeklarowane we wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie lub grunty z sukcesją naturalną zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, uzyskały co najmniej 6 punktów, przez co zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia spełniły kryteria otrzymania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej. Wszystkie wnioski zamieszczone w ww. wykazie, mieszczą się w limitach środków przeznaczonych na poddziałanie: „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014 – 2020 w 2019 roku - w województwie mazowieckim - aktualizacja z dnia 22.10.2019 r. - otwórz

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014 – 2020 w 2019 roku - w pozostałych województwach - aktualizacja z dnia 22.10.2019 r. - otwórz