Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2019 roku.

Aktualizacja 25 października 2019 r.

W ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy, który trwał w dniach od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w skali kraju złożono łącznie 807 wniosków.

Kolejność przysługiwania pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska została ustalona w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 roku (Dz. U. poz. 587, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Wykaz „Kolejność przysługiwania pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2019 roku” został sporządzony odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie dla pozostałych województw. Wykazy te obejmują tylko tych beneficjentów, dla których wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska uzyskały co najmniej 8 punktów, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia oraz zostały spełnione warunki kwalifikowalności do przyznania pomocy. Wszystkie wnioski zamieszczone w ww. wykazach mieszczą się w limitach środków przeznaczonych na poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2019 roku – w województwie mazowieckim – aktualizacja z dnia 24.10.2019 r. – otwórz

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2019 roku – łącznie w pozostałych województwach – aktualizacja z dnia 24.10.2019 r. – otwórz