Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór 5 lipca - 3 sierpnia 2017 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 5 lipca - 3 sierpnia 2017 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W naborze uczestniczyli rolnicy będący osobami fizycznymi, domownicy lub małżonkowie tych rolników jeżeli podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, są zdolni do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu, mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz podejmują wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.).

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"  w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"  w pozostałych województwach - otwórz

Treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) wskazuje łączną pulę środków z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w wysokości 30 000 000 euro, w tym dla województwa mazowieckiego 4 830 000 euro, a dla pozostałych województw łącznie 25 170 000 euro.

W ramach naboru przeprowadzonego w terminie 5 lipca - 3 sierpnia  2017 r. złożono 168 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę w wysokości około 43 mln zł.

Wykaz "Kolejność przysługiwania pomocy w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” obejmuje tylko te wnioski, którym przyznano 5 i więcej punktów. Pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku oraz dostępności środków zależnej od kursu euro.

Kurs wymiany złotego do euro, opierając się na przepisach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.8.2014, str. 18), ustalany będzie na podstawie wyznaczanego przez Europejski Bank Centralny kursu euro, obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym publikowana bądź aktualizowana jest informacja o kolejności przyznawania pomocy pomniejszony o 3% ze względu na oczekiwane obniżenie się kursu w latach następnych. Biorąc pod uwagę kurs euro z dnia 28 września 2017 r. pomniejszony o 3% (4,1828) aktualnie dostępny limit środków pozwala na przyznanie pomocy wszystkim podmiotom ubiegającym się
o przyznanie pomocy, pod warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy.

Aktualizacja
informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 90 dni, w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

Informacje o naborze wniosków - otwórz