Transfer wiedzy i działalność informacyjna: 27 listopada 2017 r. - 10 stycznia 2018 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z  dnia 21  czerwca 2018 r. o opublikowaniu listy operacji dotyczących poddziałania 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w terminie 27 listopada 2017r. - 10 stycznia 2018 r. - zmiana dotyczy poprawy błędu pisarskiego w liczbie punktów w poz. 2 listy dla konkursu nr 16 oraz uzupełnienie poz. nr 1 w konkursie nr 28 poprzez wpisanie znaku sprawy, nazwy podmiotu i liczby uzyskanych punktów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach poddziałanie 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" działania M01 "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW 2014-2020, w którym wnioski o przyznanie pomocy można było składać od 27 listopada 2017r.  do 10 stycznia 2018 r.  

ARiMR zakończyła weryfikację wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru. W związku z powyższym, zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 929 z późn.zm.) Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości listę operacji sporządzoną na podstawie wyników oceny poszczególnych wniosków. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 w/w rozporządzenia pomoc jest przyznawana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 55 punktów na podstawie kryteriów wyboru operacji.

Operacje na liście operacji umieszczane są w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych według kryteriów wyboru operacji określonych w ww. rozporządzeniu. Pozycja zajmowana na liście w ramach poszczególnych konkursów oznacza kolejność w przyznawaniu pomocy. Pomoc w pierwszej kolejności przysługuje operacji z numerem 1 w kolumnie "Miejsce w rankingu".

Lista operacji dotyczących poddziałania 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejetności" działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 27 listopada 2017 - 10 stycznia 2018 r. (kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych konkursach) - otwórz

Departament Działań Delegowanych