Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór wniosków od 30 września do 29 października 2020 r.

Komunikat Prezes ARiMR Pani Haliny Szymańskiej z dnia 30 marca 2021 r. dotyczący aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania: „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze wniosków przeprowadzonym w 2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 30 września do 29 października 2020 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

Aktualizacja kolejności przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 598 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach oraz każdą aktualizację tej informacji.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

Kolejność przysługiwania pomocy (nabór 2020)

Archiwalne komunikaty