Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór wniosków od 30 września do 29 października 2019 r.

Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania: "Płatności na rzecz rolników, kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze wniosków przeprowadzonym w 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 30 września do 29 października 2019 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 598 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

Wnioskodawcom, którym pomoc przysługuje, zostaną wydane decyzje o przyznaniu pomocy. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia przyznana pomoc finansowa ustalona będzie w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przyznanych w roku, od którego wnioskodawca uczestniczy w systemie małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku.

Przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego musi nastąpić w terminie 90 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". W przypadku przekazania gospodarstwa w 2019 roku, wysokość pomocy będzie określona jako 2-krotność 120% płatności dla małych gospodarstw natomiast przekazanie w 2020 roku skutkować będzie przyznaniem pomocy określonej jako 1-krotność 120% tej płatności.

Kolejność przysługiwania pomocy (nabór 2019)

Województwo mazowieckie - otwórz

Pozostałe województwa - otwórz

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy (ostatni człon) podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlony zostanie szukany znak sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.