"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w 2017 roku

Informacja o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW 2014-2020 w 2017 roku

W ramach działania 8.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", w roku 2017 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeprowadziła nabór wniosków:

  • o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (w tym wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia) - w dniach 15 marca - 31 maja 2017 roku (przedmiotowe wnioski przyjmowane były również w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do 26 czerwca 2017 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności),
  • o przyznanie wsparcia na zalesienie - w dniach 1 czerwca - 31 lipca 2017 roku.

W ramach naborów wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną w skali kraju złożono łącznie 893 wnioski.

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia, została ustalona w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 655, z późn. zm.).

Wykaz "Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w 2017 r.", obejmuje tylko tych beneficjentów, dla których grunty przeznaczone do zalesienia zadeklarowane we wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie lub grunty z sukcesją naturalną zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, uzyskały co najmniej 6 punktów, przez co zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia spełniły kryteria otrzymania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej. Wszystkie wnioski zamieszczone w ww. wykazie, mieszczą się w limitach środków przeznaczonych na działanie: "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW 2014-2020 w 2017 roku - otwórz