Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór 4 - 18 września 2017 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w naborze przeprowadzonym w terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1858 oraz z 2017r. poz.1571).

Aktualizacja informacji z dnia 21 września 2018 r.:

  1. Kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach - otwórz

dokonywana będzie nie rzadziej niż co 20 dni, w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona. Jednocześnie w trakcie wyżej wymienionych aktualizacji, listy będą uzupełniane o wnioski, które zostały nadane w terminie naboru w placówce pocztowej operatora wyznaczonego i do czasu publikacji list, nie wpłynęły do ARiMR. Aktualizacja nie będzie jednak obejmować wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

Ponadto na listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 2 punkty.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR.

p.o. Prezesa ARiMR
Maria Fajger