Działanie „Współpraca” - nabór 16 listopada 2018 – 14 stycznia 2019 r. - errata

Komunikat Prezesa ARiMR z 30 września 2019 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. – zmiana dotyczy uzupełnienia pozycji nr 3 i 4 dla województwa mazowieckiego dla celu szczegółowego 2A.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r.  nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI w ramach działania 16” Współpraca”  PROW 2014-2020 publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1226). Zmiana dotyczy przyznania pomocy operacjom, dla których przed wydaniem rozstrzygnięcia zaistniała konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień a także stwierdzono rozbieżność i niespójność w ocenie eksperckiej operacji.

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. w pozostałych województwach - otwórz

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa