Działanie „Współpraca” - nabór 13 stycznia 2020 – 12 marca 2020 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z 12 października 2020 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. - 12 marca 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 13 stycznia 2020 – 12 marca 2020 r.  nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI w ramach działania 16” Współpraca”  PROW 2014-2020 publikowana jest po zakończeniu weryfikacji części wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w pozostałych województwachotwórz
  3. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w województwie mazowieckim - aktualizacja z dnia 19.02.2021 r. - otwórz
  4. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w pozostałych województwach - aktualizacja z dnia 19.02.2021 r. - otwórz
  5. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w województwie mazowieckim - aktualizacja z dnia 13.05.2021 r. - otwórz
  6. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w pozostałych województwach - aktualizacja z dnia 13.05.2021 r. - otwórz
  7. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w województwie mazowieckim - aktualizacja z dnia 29.07.2021 r. - otwórz
  8. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 13 stycznia 2020 r. – 12 marca 2020 r. w pozostałych województwach - aktualizacja z dnia 29.07.2021 r. - otwórz

WAŻNE:

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem listy rankingowej, przekazujemy ważny komunikat dotyczący wniosków, które zostały pozostawione bez rozpatrzenia i nie znalazły się na liście w dniu 12.10.2020 roku.

Wnioski, dla których termin uzupełnienia został wydłużony w związku z panującą sytuacją w kraju, będą oceniane i dopisywane do listy operacji sukcesywnie w miarę wpływu uzupełnień wniosków oraz po ich pozytywnej ocenie.

Dla tych spraw nie stosuje się § 13 ust. 5 Rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca (kolejność przysługiwania pomocy nie będzie ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów).

Wnioski, które uzyskają minimalną liczbę punktów będą dopisywane do listy operacji sukcesywnie, a pomoc będzie przyznawana wg. gotowości do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, czyli kiedy zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty (zezwolenia, pozwolenia, decyzje – tj. dokumenty, o których mowa w  § 10 ust.3a Rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca). Dostarczenie tych dokumentów (jeżeli są wymagane dla danej operacji) jest warunkiem otrzymania zaproszenia do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Dla tych wniosków nie będą wysyłane wezwania do złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Zaproszenia do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy będą wysyłane do wnioskodawców w kolejności dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów (§ 10 ust.3a Rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca).

Zawieranie umów będzie następowało do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na działanie M16 Współpraca.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa