Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

 • Informacja o wycofaniu oświadczenia woli rozwiązania umowy - otwórz
 • Wniosek beneficjenta o rozwiązanie umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Wniosek beneficjenta o zmianę umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

Modernizacja gospodarstw rolnych

 • Wniosek beneficjenta o zmianę umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Wniosek beneficjenta o rozwiązanie umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Informacja o wycofaniu oświadczenia woli rozwiązania umowy - otwórz

Premie dla młodych rolników

 • Pismo przewodnie wnioskodawcy dotyczące uzupełnienia brakujących załączników do wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Pismo przewodnie wnioskodawcy dotyczące uzupełnienia brakujących załączników do wniosku o płatność - otwórz
 • Pismo przewodnie wnioskodawcy dotyczące przesłania dokumentów związanych ze spełnieniem zobowiązań podczas realizacji biznesplanu - otwórz

Restrukturyzacja małych gospodarstw

 • Pismo przewodnie wnioskodawcy dotyczące przesłania dokumentów związanych ze spełnieniem zobowiązań podczas realizacji biznesplanu - otwórz
 • Pismo przewodnie wnioskodawcy dotyczące uzupełnienia brakujących załączników do wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Pismo przewodnie wnioskodawcy dotyczące przesłania załączników uzupełnienia brakujących załączników do wniosku o płatność - otwórz

Zalesianie

 • Oświadczenie o wykonaniu zalesienia - otwórz

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

 • Pismo z prośbą o ustalenie nowego terminu podpisania umowy o dofinansowanie - otwórz
 • Pismo informujące o zmianie terminów rozpoczęcia, zakończenia lub miejsca realizacji planowanych konferencji, szkoleń, seminariów, staży, wyjazdów studyjnych, spotkań, kampanii promocyjnych - otwórz
 • Pismo informujące o zmianie danych identyfikacyjnych beneficjenta - otwórz
 • Wniosek beneficjenta o aneks do umowy o dofinansowanie - otwórz
 • Wniosek beneficjenta o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o płatność - otwórz
 • Wniosek o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - otwórz

Pomoc krajowa

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

 • Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w związku z zaciągniętym kredytem z dopłatą ARiMR - otwórz