Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Dokumenty aplikacyjne:
1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami - wersja obowiązująca od 20-05-2020 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Tabela przedstawiająca punktację dot. rozdrobnienia agrarnego - otwórz

2.  Wniosek o przyznanie płatności z załącznikam - wersja obowiązująca od 20-05-2020 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności - otwórz

3. MŚP

  • Zasady wypełniania "Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa" - otwórz
  • Poradnik dotyczący definicji MŚP - otwórz

4. Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - wersja obowiązująca od 03-06-2020 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Wzór umowy o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

W okresie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem, dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku, które powinny być złożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza, ARiMR przyjmie również w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje dotyczące działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - otwórz