Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Lipiec 2021

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (7z)
  • Formularz wniosku o płatność (5z) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (5z) - otwórz

aktualizacja: marzec 2021 r.

  • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (7z)
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (7z)
  • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - Informacja po realizacji operacji (7z)
  • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (7z)
  • Załącznik nr 5 Kary administracyjne pzp (7z)
  • Załącznik nr 5a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (7z)
  • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (7z)