Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych":

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) - otwórz

aktualizacja: marzec 2020 r.

  • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (7z)
  • Formularz wniosku o płatność (5z) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (5z) - otwórz

aktualizacja: marzec 2021 r.

  • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (7z)
  • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (7z)
  • Załącznik nr 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (7z)
  • Załącznik nr 4 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (7z)
  • Załącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (7z)