Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw.

Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność składa się we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji samorządzie województwa bądź samorządowej jednostce organizacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - aktualizacja kwiecień 2019 r.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3 z) - aktualizacja kwiecień 2019 r.

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - aktualizacja październik 2018 r.

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - aktualizacja marzec 2020 r.

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - aktualizacja marzec 2020 r.

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami (wersja 7z) - aktualizacja luty 2021 r.

  • Umowa o przyznaniu pomocy:

  • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji:

  • Załącznik nr 2 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych:

  • Załącznik nr 2a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):

  • Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Archiwalne dokumenty