Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nabór wniosków: 30 września - 31 października 2016 r.

Termin składania wniosków: od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. Wnioski należy składać w Agencji Rynku Rolnego, więcej szczegółów - otwórz

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

2) Opis planowanej operacji

 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

3) Informacja dotycząca podmiotów wchodzących w skład grupy  producentów (wersja 1z)

 • Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

4) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

 • Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

5) Oświadczenie nabywcy / następcy prawnego Beneficjenta o jego wstąpieniu w prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu pomocy

 • Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2 z)

Wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującym formularzu umowy o przyznaniu pomocy oraz zaktualizowaniu wykazu Załączników do umowy w ramach poddziałania 3.2 "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynika z :

- wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5 i 60);

-wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.  z w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania  zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106);

8) Informacja po realizacji operacji

9) Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

10) Oświadczenie o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego

 • Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

11) Sprawozdanie z realizacji operacji

 • Załącznik nr 2 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 2 do wniosku o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

12) Zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia  w  tym samym  roku co   umowy  przedstawione  do  refundacji, które  beneficjent podpisał   z    wykonawcami na  taki  sam  lub zbliżony, co do charakteru  rodzaju  dostaw/usług/robót budowlanych

 • Załącznik nr 3 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 3 do wniosku o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

13) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów

 • Załącznik nr 4 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 4 do wniosku o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

14) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów

 • Załącznik nr 5 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 5 do wniosku o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

15) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z):