Współpraca nabór w 2017 r.

Działanie 16 Współpraca

Uwaga! Uchylone przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zatwierdzeni przez Prezesa ARiMR kandydaci do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - II nabór uzupełniający - otwórz wykaz

Zatwierdzeni przez Prezesa ARiMR kandydaci na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - I i II nabór razem - otwórz wykaz

Zatwierdzeni przez Prezesa ARiMR kandydaci na ekspertów do wydawania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - I nabór - otwórz

W instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. na stronie 1 w pkt 1 uzupełniono publikator dla rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 2. na stronie 2 w pkt 7 ppkt 1 lit e uszczegółowiono zapisy dotyczące przynależności podmiotu wchodzącego w skład grupy do określonej kategorii;
 3. na stronie 5 w pkt 19 zmieniono publikator dla ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 4. na stronie 6 dodano pkt 5 uszczegóławiający zapisy dotyczące zaokrąglania kwot wpisywanych we wniosku;
 5. na stronie 10 zmieniono i uzupełniono zapisy dotyczące wypełniania pół w tabeli 5. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI;
 6. na stronie 11 uszczegółowiono w pkt 3 i 4 zapisy dotyczące zaokrąglania wnioskowanej kwoty pomocy i  wnioskowanej kwoty pomocy w części dotyczącej inwestycji;
 7. na stronie 15 w pkt 5 usunięto zapisy dotyczące powiązań osobowych;
 8. na stronie 17 w pkt 10 uzupełniono zapisy w zakresie sporządzania załącznika Opinia o innowacyjności przedmiotu operacji;
 9. na stronie 20 w pkt 17 usunięto zapisy dot. ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę;

Przy dodawaniu wierszy w tabelach zamieszczonych we wniosku i załącznikach można skorzystać z funkcji malarza formatów.

W załączniku nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy OPIS PLANOWANEJ OPERACJI, na stronie 4 i 5 w pkt 8. WNIOSKOWANA KWOTA ZALICZKI:

 1. zmieniono publikator dla ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 2. uzupełniono publikator dla rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 3. zmieniono zapisy określające czas na jaki należy ustanowić zabezpieczenie zaliczki;
 4. zmieniono zapisy określające termin w jakim należy dostarczyć ważny dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki.

Przy dodawaniu wierszy w tabelach zamieszczonych we wniosku i załącznikach można skorzystać z funkcji malarza formatów.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:

 • Załącznik 1 - skład grupy operacyjnej - otwórz
 • Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - otwórz
 • Załącznik 3 - opis zadań wymienionych w zestawieniu finansowo-rzeczowym - otwórz
 • Załącznik 4 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - otwórz
 • Załącznik 5 - opinia o innowacyjności - otwórz
 • Załącznik 6 - oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości - otwórz
 • Załącznik 7 - oświadczenie podmiotu wchodzącego w skład grupy operacyjnej o przynależności przedsiębiorstwa do kategorii MŚP - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

 • Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Rozliczanie robót budowlanych - otwórz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Opis planowanej operacji - otwórz

Uwaga! Nowa wersja formularza wniosku o płatność obowiązująca od dnia 18 lutego 2019 r.

4. Wniosek o płatność:

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

6. Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

7. Załączniki do umowa o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
 • Załącznik 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
 • Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 1020) - otwórz
 • Załącznik 4 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Poz. 1020) - otwórz

8. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - otwórz

Legislacja

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.) - przejdź;
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - otwórz
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - otwórz
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - otwórz

 

Kryteria oceny operacji - otwórz

Informujemy, iż w Centrum Doradztwa Rolniczego oraz we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego działają brokerzy innowacji, którzy udzielają pomocy tworzącym się grupom operacyjnym na rzecz innowacji, a także ułatwiają wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów http://cdr.gov.pl/, Ireneusz Drozdowski tel. 22 729 66 34 w. 140, tel. kom. 573 313 240

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz