Nabór wniosków o pomoc w 2012 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" PROW 2007-2013 w dniach od 23.01.2012 do 17.02.2012 r. - otwórz

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem 21 grudnia 2011 r. przez Prezesa ARiMR Pana Tomasza Kołodzieja informacji o naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", który będzie trwał od 23 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012 r., na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 226/11/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy (Komunikat Prezesa ARiMR - otwórz).

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 658, z 2009 r. Nr 99 poz. 832, z 2010 r. Nr 129 poz. 870, z 2011 r. Nr 268, poz. 1587).

Nadleśniczy zapewnia uczestnictwo w operacji właścicielom lasów nie będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe, a następnie włącza ich do realizowanej operacji, z tym, że włączenie to musi nastąpić przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, w trybie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170 i Nr 106, poz. 622).

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach Schematu II, z wyjątkiem sytuacji, w której na podstawie wcześniej złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa powyżej, nie przyznaje się punktów.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.
 • Wypełniając wniosek należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wydzielenie kosztów operacji realizowanych na gruntach poszczególnych grup własności (PGL LP, właścicieli prywatnych, jednostek należących do sektora finansów publicznych).
 • Składany wniosek powinien być wydrukiem poprawnie wypełnionego całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;
 • Wniosek składa osobiście nadleśniczy albo upoważniona osoba, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez nadleśniczego lub jego pełnomocnika, we wszystkich wymaganych do tego miejscach;
 • Przy ponoszeniu kosztów operacji należy mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
  • nie zostanie uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo
  • do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym  mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

   koszty kwalifikowalne operacji podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.

Informacje na temat działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie archiwum.arimr.gov.pl - otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - nabór w 2012 r.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW 226/11/01

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana;
 • Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego Starostę dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" dla wersji wniosku PROW 226/11/01

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

Formularz wniosku o płatność:

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja do edycji .xls) (aktualizacja październik 2012)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

 

Akty prawne

 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 890) - otwórz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 658).

Rozporządzenie 1 226 - D20080658.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 832).

Rozporządzenie 2_226 - D20090832.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 129 poz 870).

Rozporządzenie 3 226 - D20100870.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 268 poz 1587).

Rozporządzenie 4_226 -_D2011268158701.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 521)

Rozporządzenie 5 226 -  D20130521.pdf 

 

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

 

Uwaga

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.