Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych - nabór wniosków w 2010 r.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił w serwisie internetowym ARiMR, że 13 grudnia 2010 r. zakończył się rozpoczęty 5 października 2010 r. nabór wniosków o wsparcie w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Termin zakończenia przyjmowania wniosków o taką pomoc wynika z tego, że poprzedniego dnia roboczego, w tym wypadku 10 grudnia, zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków przekroczyło o 20% limit środków przeznaczonych w 2010 r. na takie wsparcie. A zgodnie z zasadami przyznawania pomocy tym działaniu następny dzień roboczy jest wtedy ostatnim dniem przyjmowania wniosków o wsparcie w danym roku.    

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658 z późn. zm.).

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.
 • Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością musi wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;
 • Przy ponoszeniu kosztów operacji należy mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
 1. nie zostanie uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo
 2. do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

koszty kwalifikowalne operacji podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10 %.

 • Składany wniosek powinien być wydrukiem poprawnie wypełnionego całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez nadleśniczego lub jego pełnomocnika, we wszystkich wymaganych do tego miejscach;
 • Wniosek nadleśniczy składa osobiście albo upoważniona osoba, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - nabór wniosków w 2010 r.

 • Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW 226/10/01

W-1_226 (.pdf)

W-1_226 (.xls)

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana;

W-1.1_226 (.pdf)

W-1.1_226 (.doc)

 • Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego Starostę dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

W-1.2_226 (.pdf)

W-1.2_226 (.doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" dla wersji wniosku PROW 226/10/01

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla wersji wniosku PROW 226/10/01

IW-1_226 (.pdf)

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

Formularz wniosku o płatność:

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja do edycji .xls) (aktualizacja październik 2012)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Akty prawne

 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 890) - otwórz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 658).

Rozporządzenie 1 226 - D20080658.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 832).

Rozporządzenie 2_226 - D20090832.pdf

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 129 poz 870).

Rozporządzenie 3 226 - D20100870.pdf

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.