Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

UWAGA!!!

Istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność z działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" do 30 września 2015 r. - otwórz

Nabór wniosków w 2013 roku

Od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 r.. można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Był  to czwarty nabór wniosków w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. - otwórz

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów,  określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 658, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia dotyczącego przedmiotowego działania dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa archiwum.arimr.gov.pl (otwórz).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_226/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na pozycję dotyczącą numeru identyfikacyjnego, a w przypadku jego braku na załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest wniosek o wpis do ewidencji producentów, albo kopia uprzednio złożonego wniosku o wpis do ewidencji producentów. Niewypełnienie wskazanej pozycji, albo niedołączenie do wniosku wskazanego załącznika, będzie skutkowało, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia (z zastrzeżeniem § 11 ust. 1a), nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013r., zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznaje pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa nadleśniczy osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w OR ARiMR. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

W ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach Schematu II, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie wcześniej złożonego wniosku nie przyznano pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa powyżej, nie przyznaje się punktów.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który zamierza realizować operację objętą Schematem I.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i objętych tym samym Schematem, kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji o największym udziale kosztów kwalifikowalnych, w których mogą uczestniczyć właściciele lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, do operacji, w których udział tych kosztów jest najmniejszy.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, objętych tym samym Schematem oraz o identycznym udziale kosztów kwalifikowalnych, w których mogą uczestniczyć właściciele lasów niebędących w zarządzie nadleśnictwa, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Niniejsza informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania ma miejsce po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, a przed dniem wejścia w życie, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 521). W okresie trwania naboru będą obowiązywały znowelizowane przepisy ww. rozporządzenia. W związku z tym, wnioskodawcy są zobowiązani wypełniać wnioski z uwzględnieniem przepisów ww. nowelizacji rozporządzenia, które wchodzą w życie w dniu 15.05.2013 r.

Informacje na temat działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie archiwum.arimr.gov.pl - otwórz) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - nabór w 2013 r.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW 226/13/01

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana;
 • Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego Starostę dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" dla wersji wniosku PROW 226/13/01

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - otwórz

Formularz wniosku o płatność w wersji PROW_226/14/01 obowiązujący od dnia 14.02.2014 r. :

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Beneficjent, który zawarł Umowę przyznania pomocy zobowiązany jest m.in. do:

 • właściwego udokumentowania zrealizowania operacji lub jej etapu, w tym poniesienia kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do Umowy przyznania pomocy,
 • złożenia Wniosku o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność oraz Instrukcją do wniosku o płatność,
 • zapewnienia zgodności informacji zawartych w złożonym Wniosku o płatność oraz załącznikach, dotyczących w szczególności wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, ze stanem faktycznym.

Jeżeli w trakcie weryfikacji Wniosku o płatność zostanie stwierdzone, że informacje zawarte w złożonym Wniosku oraz załącznikach nie są zgodne ze stanem faktycznym i Beneficjent umyślnie złożył fałszywe deklaracje, np. nie przedłożył w Agencji posiadanych faktur korygujących, z których wynika, że poniósł niższe koszty kwalifikowalne niż przedstawił we Wniosku o płatność, to Agencja może:

 • odmówić wypłaty całości pomocy,
 • wszcząć postępowanie w sprawie odzyskania wszystkich kwot wcześniej wypłaconej pomocy w ramach operacji.

Dodatkowo, Beneficjent zostanie wykluczony z otrzymania wsparcia w ramach danego działania w roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia, że została złożona umyślnie fałszywa deklaracja, oraz w następnym roku kalendarzowym.

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja do edycji .xls) (aktualizacja październik 2012)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

Zasady prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowego albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

 

Akty prawne

 • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. poz. 890) - otwórz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103, poz. 658).

Rozporządzenie 1 226 - D20080658.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 832).

Rozporządzenie 2_226 - D20090832.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 129 poz 870).

Rozporządzenie 3 226 - D20100870.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 268 poz 1587).

Rozporządzenie 4_226 -_D2011268158701.pdf

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 521)

Rozporządzenie 5 226 -  D20130521.pdf 

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1670)

Rozporządzenie 6_226 -  D20131670.pdf

 • OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 stycznia 2014 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów Zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. z 10 kwietnia 2014 r. poz. 470)

OBWIESZCZENIE MRiRW Dz.U. 20140410

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

 

Uwaga

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.