Odnowa i rozwój wsi

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw.

Wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność dla działania "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez ARiMR na podstawie przepisów art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana:

1. gminie,

2. instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

3. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

4. organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2), której cele statutowe są zbieżne z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność składa się we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji samorządzie województwa bądź samorządowej jednostce organizacyjnej.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 7z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 7z)

3. Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcja wypełniania

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 4z)

6. Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy (wersja 2z)

7. Instrukcja wypełniania wniosku następcy o płatność (wersja 2z):

8. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

9. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji