Działania informacyjne i promocyjne

Wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność dla działania "Działania informacyjne i promocyjne" w ramach PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez ARiMR na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 64, poz. 427 z późn. zm.). Wnioski są dokumentami obowiązującymi od dnia 9 września 2009 r. i stanowią podstawę ubiegania się o pomoc finansową.

Ponadto informujemy, że:

  • zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy dla ww. działania podaje do publicznej wiadomości Prezes Agencji Rynku Rolnego na stronie internetowej www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01714;
  • od 28 września 2009 r. wnioski o przyznanie pomocy można składać w Centrali Agencji Rynku Rolnego;

Beneficjentem działania może być grupa producentów mająca dowolną formę prawną, która łączy podmioty gospodarcze aktywnie biorące udział w systemach jakości żywności. Oznacza to, że w ramach działania o pomoc mogą ubiegać się:

  • grupy producentów rolnych działająca w formie organizacyjnej utworzonej zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.),
  • osoby fizyczne (producenci rolni) które zawiązały grupę na potrzeby realizacji operacji objętej działaniem.

W obu przypadkach grupy producentów muszą spełniać warunki określone w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99, poz. 830) z późn. zm.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach "Działań informacyjnych i promocyjnych"

Wniosek o przyznanie pomocy:

Dodatkowa tabela - Informacje dotyczące podmiotów wchodzących w skład Grupy:

Załącznik nr 1 - Opis operacji:

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT:

Instrukcja do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji operacji lub etapu operacji:

Załącznik nr 2 - Zestawienie faktur lub  dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące poniesione koszty:

Instrukcja do wypełnienia wniosku o płatność - otwórz