Archiwalne wnioski - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (2007 - 2013)

 

 

Wniosek o płatność - nowa formuła 

Wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj.: 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013

Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów działań: 121, 123, 311, 312, 413, 421 oraz 431 PROW 2007-2013

 

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Renty strukturalne

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Modernizacja gospodarstw rolnych

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Działania informacyjne i promocyjne

Grupy producentów rolnych

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

Wsparcie ONW - jeden wspólny formularz wniosku z dopłatami bezpośrednimi oraz Programem rolnośrodowiskowym  

Program rolnośrodowiskowy - jeden wspólny formularz wniosku z dopłatami bezpośrednimi oraz wsparciem ONW  

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Odnowa i rozwój wsi

Oś 4 LEADER

Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Wniosek o przyznanie i płatności pomocy technicznej - PROW 2007-2013