KOMUNIKATY 2021

 

 

Szanowni Państwo!

ARiMR informuje, że w aplikacji eWniosekPlus została wprowadzona modyfikacja umożliwiająca przekazanie do ARiMR dokumentów uzupełniających składanych w trakcie postępowania w ramach płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności dobrostanowej bez konieczności wysyłania zmiany do wniosku o przyznanie płatności. Dokumenty, oraz załączniki złożone za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus zostaną przekazane do ARiMR drogą elektroniczną.

W ramach przedmiotowej modyfikacji dodano również funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie na bieżąco rejestru wypasu krów mlecznych w ramach wariantu 2.1, w oparciu o  dane zawarte
w bazie IRZ.

Uwaga!

Rejestr Wypasu Krów Mlecznych, Oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec oraz Oświadczenie o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego, należy wysłać za pomocą aplikacji eWniosekPlus do ARiMR dopiero po dniu 15.10.2021r.

 

Przed wysłaniem dokumentów uzupełniających prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną Instrukcją wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus, w której został opisany sposób składania dokumentów uzupełniających w trakcie prowadzonego postępowania. Instrukcja została zamieszczona pod adresem internetowym:

https://archiwum.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-aplikacji-ewniosekplus.html

 

data publikacji 28.06.2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od 2021 uległy zmianie przepisy w zakresie możliwości określania kierunku użytkowania dla krów o typie użytkowym kombinowanym w ramach wariantów 2.1, 2.2, 2.3 działania „Dobrostan zwierząt”. Określenia kierunku użytkowania w przypadku krów w typie kombinowanym można dokonać jedynie poprzez dokonanie zgłoszenia w IRZ w terminie do ostatniego dnia składania wniosków w terminie sankcyjnym, a w przypadku krów nabytych w trakcie okresu realizacji wymogów – tylko w dniu zgłoszenia zdarzenia przemieszczenia w IRZ. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż kierunek użytkowania określony przez sprzedającego w momencie sprzedaży jest anulowany, dlatego też przy każdym zdarzeniu kupna krowy o typie użytkowym kombinowanym nowy posiadacz musi obowiązkowo określić kierunek użytkowania. 

Ponadto przypominamy, iż w zakresie wariantu 2.1 oraz wariantu 3.1 wymóg wypasu przez 120 dni (a w przypadku owiec – także zapewnienia dostępu do wybiegu) uznaje się za spełniony, jeżeli  jest on realizowany co najmniej przez 120 dni w okresie:

 

a)     od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,

b)     od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia
15 października roku, w którym został złożony ten wniosek – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.

Oznacza to, iż wniosek powinien zostać złożony do dnia 18 czerwca 2021 r. (włącznie), tak aby przy założeniu, iż do końca okresu referencyjnego wszystkie krowy lub owce będą codziennie wypasane, wymóg ten mógł zostać spełniony.

 

data publikacji 10.06.2021 r.

 

Szanowni Państwo!

ARiMR informuje, że w przypadku ubiegania się w roku 2021 o przyznanie płatności dobrostanowej, Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, nie można złożyć – zamiast kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt –
w przypadku, gdy za rok 2020 została wydana decyzja o odmowie przyznania płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu lub wniosek w ramach danego wariantu został wycofany. W takim przypadku należy złożyć kopie stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzonego w roku 2021.

Złożenie Oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt w roku 2021, zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, jest możliwe jedynie w przypadku, gdy rolnik w roku poprzedzającym realizował dany wariant, a otrzymanie odmowy przyznania płatności dobrostanowej (bez względu na powód odmowy) lub wycofanie wniosku za rok 2020, wyklucza możliwość realizacji zobowiązania w ramach działania Dobrostan zwierząt.

data publikacji 04.05.2021r.

 

Szanowni Państwo!

ARiMR informuje, że w przypadku śmierci beneficjenta, wniosek o przyznanie płatności nie może być złożony
z wykorzystaniem loginu osoby zmarłej
. Konto w aplikacji eWniosekPlus przypisane jest do osoby, a nie do gospodarstwa,
w związku z tym chcąc zadeklarować do płatności grunty, które do tej pory były użytkowane przez zmarłego, w aplikacji eWniosekPlus należy dodać właściwe działki referencyjne do wniosku rolnika, który je obecnie użytkuje (przy założeniu, że nowy użytkownik ma nadany numer EP oraz utworzone konto w aplikacji eWniosekPlus).

 W przypadku, gdy nowy użytkownik nie posiada numeru EP, a chce ubiegać się o płatności i zadeklarować grunty, do tej pory użytkowane przez osobę zmarłą powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: https://archiwum.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/ewidencja-producentow-rolnych.html a po uzyskaniu numeru EP, utworzyć konto w aplikacji eWniosekPlus, wypełnić i wysłać wniosek do ARiMR.

data publikacji 22.04.2021 r.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Od roku 2021 w przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej, wybór realizowanego wariantu na działce rolnej zadeklarowanej w ramach tych płatności uzależniony jest od przypisanej do niego właściwej (nazwy literalnie zgodnej z rozporządzeniem) rośliny/uprawy:

  • dla płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, a w przypadku pakietu 1 – także z uprawami wymienionymi w ust. 1a załącznika nr 2 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego – wykaz roślin został zamieszczony tutaj
  • dla płatności ekologicznej zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ekologicznego – wykaz roślin został zamieszczony tutaj

Ponadto ze względu na konieczność uspójnienia nazw upraw dotowanych zarówno w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej jak i płatności ekologicznej, w celu ułatwienia deklaracji upraw, w Instrukcji wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus zostały wskazane wyjątki od reguły wskazanej powyżej (deklarowania nazw literalnie zgodnych z rozporządzeniem).

https://archiwum.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-aplikacji-ewniosekplus.html

data publikacji 31.03.2021 r.

 

Szanowni Państwo!

W związku z problemami występującymi w aplikacji eWniosekPlus w zakresie personalizacji wnioskowania o płatność ONW,
w tym również na działkach rolnych, ARiMR informuje, że podczas składania wniosku w zakresie płatności ONW należy
w zakładce WNIOSEK, w sekcji PŁATNOŚCI obowiązkowo (samemu) zaznaczyć checkbox  Płatność ONW

 

oraz po przejściu do zakładki MAPA wskazać działki rolne do tej płatności/ zaznaczyć ONW przy uprawach na mapie (alternatywnie).

 

Obecny problem może spowodować, że rolnik nie sprawdzając danych spersonalizowanych na podstawie wniosku z 2020 roku, wyśle wniosek bez zaznaczenia, że ubiega się o płatność ONW.

Przepraszamy za utrudnienia. O rozwiązaniu problemu poinformujemy dodatkowym komunikatem.

Informujemy, że problem został naprawiony w dniu 20 marca 2021 r. - wnioski o przyznanie płatności w aplikacji eWniosekPlus zostały uzupełnione o personalizację płatności ONW.

Nadal jednak należy weryfikować poprawność deklaracji i w przypadku braku zaznaczonego wnioskowania o płatność ONW uzupełnić ją ręcznie.

data publikacji 17.03.2021 r. (aktualizacja 23.03.2021 r.)

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że użytkownicy eWniosekPlus z rolą DORADCA po zalogowaniu się do aplikacji zostaną automatycznie przekierowani do zakładki RODO celem zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych oraz wygenerowania upoważnienia do przetwarzania danych, które stanowi podstawę do wyszukania doradcy przez rolnika. Rolnik wyszukując doradcę będzie widział na liście wyboru tylko tych, którzy takie upoważnienia wygenerowali. Szczegóły postępowania zostały opisane w Instrukcji wypełniania wniosku, w części 3, w rozdziale Konto doradcy.

data publikacji 12.03.2021 r.

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w chwili obecnej nie ma jeszcze możliwości składania w aplikacji eWniosekPlus wniosku na rok 2021.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2021 składa się w terminie od dnia 15 marca 2021 r.

Wnioski wypełnione na formularzu dla kampanii 2018, 2019, 2020 i wysłane w roku 2021 nie będą traktowane, jako skutecznie złożone na kampanię 2021. W związku z powyższym rolnicy, którzy w kampanii 2021 nie wyślą wniosku na formularzu 2021 nie otrzymają płatności na rok 2021.

Poniżej pokazujemy na zrzutach ekranowych z aplikacji eWniosekPlus gdzie widoczna jest kampania, na którą jest wypełniany/składany wniosek.

 

Informujemy, że kampania jest wybierana przez rolnika w momencie uruchamiania wniosku.

 

data publikacji 01.03.2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Od dnia 27 stycznia 2021 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła
z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę
z roku 2020.

data publikacji 27.01.2021 r.

 

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2019.

O zmianie kwoty na kwotę z roku 2020 poinformujemy oddzielnym komunikatem.

data publikacji 01.01.2021 r.