KOMUNIKATY 2020

 Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia dobrostanowego, rolnicy wnioskujący o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, składają do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH (P-1/622) w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2020 roku.

Rejestr wypasu krów mlecznych, prowadzony w pliku excel (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), powinien być przekazany do Agencji za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus i dołączony jako załącznik do zmiany do wniosku.

W przypadku prowadzenia rejestru w wersji papierowej i braku możliwości przekazania rejestru w wersji elektronicznej, rejestr wypasu krów (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (scan dokumentu dołączony jako załącznik do zmiany do wniosku) lub wysłany pocztą lub dostarczony osobiście/za pośrednictwem osób trzecich.

Rejestr wypasu może być również złożony  poprzez platformę ePUAP lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Biura Powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy (adresy skrzynek mailowych biur powiatowych znajdują się na stronie internetowej ARiMR: https://archiwum.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html).

Wersja papierowa rejestru może być dostarczona tylko w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, nie ma innej sposobności dostarczenia rejestru do ARiMR.

Zarówno wersja rejestru wypasu prowadzona elektronicznie (w pliku excel) jak i wersja papierowa nie wymagają podpisu rolnika.

Jednocześnie przypominany, aby przed wypełnieniem rejestru wypasu krów zapoznać się dokładnie z Instrukcją wypełniania rejestru wypasu znajdująca się na stronie internetowej ARiMR: https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020/rejestr-wypasu.html

data publikacji 14.10.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 lipca 2020 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1196), uprzejmie informujemy, iż w zakresie płatności dobrostanowej przedmiotowe rozporządzenie wprowadziło poniższe zmiany:

W zakresie wariantu 2.3

  1. Wymóg 140 dni wypasu w ramach wariantu 2.3 uznaje się również za spełniony, jeżeli wymóg ten jest realizowany co najmniej przez 140 dni w okresie od dnia wskazanego przez rolnika w Oświadczeniu o zapewnieniu wypasu w przypadku, gdy Wniosek został złożony po 1 kwietnia.

W zakresie wariantu 1.1

  1. Plan poprawy dobrostanu – lochy został zmieniony z załącznika do wniosku na dokument składany w trakcie postępowania, tym samym terminy oraz przepisy są analogiczne jak dla Planu poprawy dobrostanu – z wyłączeniem loch. Oznacza to, iż kopie poszczególnych stron planu mogą zostać złożone w terminie do 10 lipca lub po tym terminie, ale nie później niż 7 dni od doręczenia wezwania do dostarczenia dokumentów.

Należy jednak pamiętać, iż Plan poprawy dobrostanu – lochy może być sporządzony po dniu złożenia wniosku, ale termin sporządzenia Planu nie może być późniejszy niż 10 lipca.

 

  1. Oznakowania lochy kolczykiem indywidualnym można dokonać po dniu złożeniu wniosku, ale nie później niż do 10 lipca.

 

  1. Weryfikacja warunku utrzymania loch w systemie niejarzmowym oraz spełnienia wymogu stanowiącego, że liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa niż maksymalna liczba loch określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt weryfikowana jest na dzień sporządzenia planu, a nie jak było dotychczas na dzień złożenia wniosku.

 data publikacji 07.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do napływających do ARiMR pytań rolników/doradców oraz w związku z dodaniem przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych odmian regionalnych dla uprawy ziemniaka (Aster, Ibis, Kolia, Lawina, Pierwiosnek, Ruta, Salto, Zebra, Żagiel) uprzejmie informujemy, iż w przypadku realizacji zobowiązania w ramach wariantu 6.1 lub 6.2 PRSK, deklarację odpowiedniej odmiany regionalnej w aplikacji eWniosekPlus należy wskazać w polu Uwagi przy działce rolnej na której taka uprawa została wskazana.

W takiej sytuacji pojawi się komunikat błędu: Dla działki rolnej z zadeklarowanym wariantem 6.1 lub 6.2 nie uzupełniono pola Odmiana uprawy. Błąd ten w tym przypadku należy potraktować wyłącznie jako informacyjny. Nie blokuje on wysłania wniosku, nie będzie miał również negatywnego wpływu na późniejszym etapie rozpatrywania sprawy.

Dodatkowo w przypadku deklaracji wariantu 4.6.2 lub 5.6.2 PRSK w aplikacji eWniosekPlus, gdzie ekspert przyrodniczy wskazał w danym roku koszenie całej działki lub też pozostawienie całej działki niekoszonej, należy w zakładce WNIOSEK przy danej działce rolnej w polu Uwagi wpisać „Zakres koszenia: Niewymagane” lub „Zakres koszenia: Cała powierzchnia”. Dla tych przypadków nie należy rysować geometrii powierzchni niekoszonej.

data publikacji 05.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że „Dane identyfikacyjne”, „Adres zamieszkania” i „Dane rachunku bankowego” w aplikacji eWniosekPlus są wyświetlane wyłącznie do przeglądu bez możliwości ich zmiany w tej aplikacji.  W przypadku konieczności dokonania aktualizacji tych danych należy wypełnić Wniosek o wpis do ewidencji producentów z celem złożenia „Zmiana danych” i złożyć go do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Wniosek jest dostępny do pobrania i wydruku pod adresem https://archiwum.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html. Po wypełnieniu należy go złożyć osobiście, przesłać pocztą lub korzystając z platformy ePUAP.

data publikacji 21.05.2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w przypadku „nowych” rolników potrzebujemy jednej doby aby przygotować w aplikacji eWniosekPlus wszystkie dane, które są niezbędne do korzystania z niej. Dlatego możliwość wypełnienia wniosku jest dostępna w dniu następnym po zarejestrowaniu rolnika w ewidencji producentów ARiMR (nadaniu numeru producenta).    

data publikacji 22.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się pytaniami w zakresie poprawności liczenia udziału grup upraw w ramach Pakietu 1 PRSK przypominamy, iż deklarację upraw w ramach PRSK należy dokonać zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego.  Wybranie rośliny, która nie została wymieniona w przedmiotowym załączniku powoduje, iż dana uprawa nie jest grupowana w ramach udziału grup upraw PRSK.

Przykład: zadeklarowanie pszenicy ozimej do pakietu 1 PRSK jest błędne, powinna zostać zadeklarowana np. pszenica zwyczajna ozima, która jest wymieniona w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

data publikacji 02.04.2020 r.

Szanowni Państwo!

Trwają prace naprawcze związane z wczytywaniem wniosków dla "nowych" rolników oraz rolników, którzy w roku 2019 nie złożyli wniosku. W ciągu najbliższych dni problem powinien zostać rozwiązany. Przepraszamy za utrudnienia.      
Informujemy, że problem został naprawiony w dniu 1 kwietnia 2020 r.

data publikacji 30.03.2020 r.


Szanowni Państwo!

Zgodnie z §4 pkt. 3 Regulaminu korzystania z pomocy doradcy przy wypełnianiu wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji (aplikacja eWniosekPlus) „Dostęp, o którym mowa w pkt 2 obowiązuje na daną kampanię składania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW, po zaakceptowaniu dokonanego przez Doradcę.” W związku z powyższym wszystkie upoważnienia nadane doradcom przed dniem 15 lutego 2020 r. zostały usunięte z aplikacji eWniosekPlus. W celu skorzystania z pomocy doradcy w kampanii 2020 należy nadać nowe upoważnienie. Upoważnienia nadane po dniu 15 lutego 2020 r. nadal są aktywne. W celu odebrania upoważnienia / nadania nowego upoważnienia należy zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i przejść do sekcji "Doradcy".

data publikacji 09.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Od dnia 5 lutego 2020 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2019.

data publikacji 05.02.2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w chwili obecnej nie ma jeszcze możliwości składania w aplikacji eWniosekPlus wniosku na rok 2020.

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Wnioski wypełnione na formularzu dla kampanii 2018 lub 2019 i wysłane w roku 2020 nie będą traktowane, jako skutecznie złożone na kampanię 2020. W związku z powyższym rolnicy, którzy w kampanii 2020 nie wyślą wniosku na formularzu 2020 nie otrzymają płatności na rok 2020.

Poniżej pokazujemy na zrzutach ekranowych z aplikacji eWniosekPlus gdzie widoczna jest kampania, na którą jest wypełniany/składany wniosek.

Informujemy, że kampania jest wybierana przez rolnika w momencie uruchamiania wniosku.

data publikacji 27.01.2020 r.

Kwoty do logowania

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy nadal wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2018.

data publikacji 02.01.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 14 czerwca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1112) <OTWÓRZ>.

Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia od roku 2019, dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, zwiększone zostały stawki płatności ONW na obszarach ONW typ górski (ONW_9) oraz na obszarach ONW typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m (część ONW_8).

Wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. określony został w Tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia.

Szczegóły zostały opisane <TUTAJ>. Ścieżka postępowania w eWniosekPlus została opisana <TUTAJ>.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ONW z uwzględnieniem zwierząt, będących w posiadaniu małżonka <POBIERZ>.

data publikacji 23.07.2019 r.