Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

Jest to podręcznik, który umożliwia prawidłowe zidentyfikowanie możliwości uzyskania pomocy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Poradnik jest zamieszczony na ogólnie dostępnej stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/native

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności:

Poradnik dla użytkowników dotyczący MŚP stanowi ogólne wytyczne dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych stron przy stosowaniu definicji MŚP. Nie ma on żadnej mocy prawnej i w żaden sposób nie wiąże Komisji. Zalecenie Komisji 2003/361/WE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z dnia 20 maja 2003 r., str. 36, jest jedyną autentyczną podstawą określania warunków kwalifikacji danego przedsiębiorstwa jako MŚP.