Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór w 2016 roku

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 18 listopada 2016 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania PROW 2014 - 2020 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" dla naboru z 2016 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 12 września do 11 października 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020.

ARiMR zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy i ustaliła kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla rolników wg liczby punktów przyznanych poszczególnym wnioskom na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ( Dz.U. z 2016 r., poz. 598).

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach:

  • kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim (aktualizacja z 15.12.2016 r.) - otwórz
  • kolejność przysługiwania pomocy w pozostałych województwach (aktualizacja z 21.12.2016 r.) - otwórz

Wnioskodawcom, którym pomoc przysługuje, zostaną wydane decyzje o przyznaniu pomocy. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia przyznana pomoc finansowa ustalona będzie w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przyznanych w roku, od którego wnioskodawca uczestniczy w systemie małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku.

Przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego musi nastąpić w terminie 90 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". W przypadku przekazania gospodarstwa w 2016 roku, wysokość pomocy będzie określona jako 5-krotność 120% płatności dla małych gospodarstw natomiast przekazanie w 2017 roku skutkować będzie przyznaniem pomocy określonej jako 4-krotność 120% tej płatności.