Kolejność przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW 2014-2020, nabór przeprowadzony w terminie 31 października - 29 listopada 2016 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW 2014-2020, nabór przeprowadzony w terminie 31 października - 29 listopada 2016 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie 31 października - 29 listopada 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 31 października do 29 listopada 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843 oraz z 2016 r. poz 1564).
Aktualizacja informacji o:

  1. Kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach - otwórz

dokonywana będzie nie rzadziej niż co 20 dni, w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

Ponadto, na listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 3 punkty.
W przypadku pozostałych wniosków tj. tych, którym przyznano 3 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana w miarę dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane.
W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR.