Kolejność przysługiwania pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" - nabór przeprowadzony w terminie 10 lutego - 10 marca 2016 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" - nabór przeprowadzony w terminie 10 lutego - 10 marca 2016 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze przeprowadzonym w terminie 10 lutego - 10 marca 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 10 lutego do 10 marca 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1795).

Aktualizacja:

  1. Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Informacji o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" łącznie w pozostałych województwach - otwórz

dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej jednak niż co 20 dni, i tylko w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie i z nowych danych wynikać będzie, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalono.

Ponadto na ww. listach oddzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 3 punkty.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 3 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Prezes ARiMR
Daniel Obajtek