Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013 w naborze trwającym od 29 kwietnia do 24 maja 2013 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 29 kwietnia do 24 maja 2013r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu zawarcia wszystkich umów i wyczerpania dostępnej puli środków.

Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone1 w trakcie przeprowadzonego naboru wniosków. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW, z uwzględnieniem preferencji stosowanych wobec grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, a także wobec spółek i spółdzielni będących własnością ww. grup i organizacji oraz podmiotom skonsolidowanym w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania " Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy2,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostaną dane identyfikacyjne Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


1 - osobiście albo przez osobę upoważnioną,
2 - numer identyfikacyjny producenta nadany zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. , poz.86) lub znak sprawy wyszczególniony na piśmie ARiMR potwierdzającym przyjęcie Wniosku o przyznanie pomocy.

1. Lista wniosków o przyznanie pomocy dla wniosków o przyznanie pomocy z działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW 2007-2013 złożonych w 2013 roku przez podmioty określone w §11 ust 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 17-10-2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. wg. kolejności przyznawania pomocy:

2. Lista wniosków o przyznanie pomocy z działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW 2007-2013 złożonych w 2013 roku przez podmioty inne niż określone w §11 ust 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 17-10-2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. wg kolejności przyznawania pomocy:

Szanowni Państwo - wnioskodawcy działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, że zwiększający się sukcesywnie limit wolnych środków przewidzianych w budżecie działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013 stwarza duże perspektywy sfinansowania wszystkich operacji spełniających wymogi Programu. W związku z tym wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach w naboru przeprowadzonego w  2013 roku mają realne szanse na zawarcie umów przyznania pomocy z ARiMR.

Możliwość uzyskania wsparcia na realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych jest w dużej mierze uzależniona od samych wnioskodawców i ich zaangażowania w procesie rozpatrywania wniosku. Apelujemy zatem, abyście podjęli Państwo ścisłą współpracę z Agencją, dokładając wszelkich starań w trakcie prac związanych z przygotowaniem wymaganych uzupełnień dokumentacji oraz stosownych wyjaśnień, dzięki czemu możliwe będzie sprawne zamknięcie procesu oceny wniosków i przekazanie Państwu umów o przyznaniu pomocy.