"Ułatwianie startu młodym rolnikom" - kolejność przysługiwania pomocy w 2011 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 16 marca 2012 r.

dotyczący kolejności przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy w 2011 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 zawierające zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające wysokość wojewódzkich limitów środków.

W związku z wejściem w życie przepisów następujących aktów prawnych:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

możliwe stało się przyznanie pomocy tym wnioskodawcom, których  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" złożone w 2011 r. zawierały  zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające wysokość wojewódzkich limitów środków.  Zostały uchylone wojewódzkie limity środków finansowych, a pomoc dla młodych rolników przysługuje według kolejności ustalonej dla całego kraju. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 15 ust.1k ww. rozporządzenia, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności określającą, które wnioski mieszczą się w limicie środków określonym w Programie oraz wskazującą wniosek o przyznanie pomocy, który jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość tego limitu.

Informacja o kolejności przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy w 2011 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013 zawierające zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające wysokość wojewódzkich limitów środków - zobacz listę.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa