"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - kolejność przysługiwania pomocy dla naboru trwającego od 27 września do 14 października 2011 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013 w okresie składania wniosków 27 września - 14 października 2011 r. na operacje dotyczące wyłącznie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie 27 września - 14 października 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", w ramach którego Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie operacji dotyczących wyłącznie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach przedmiotowego naboru mieszczą się w puli dostępnych środków finansowych i pomoc będzie mogła być przyznana wszystkim Wnioskodawcom ubiegającym się o pomoc w ww. terminie pod warunkiem, iż zostaną spełnione kryteria określone w rozporządzeniu wykonawczym dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (Dz.U. nr 200 poz. 1442 z późn. zm.).

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co dziesięć dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

Lista z 12 stycznia 2015 r. - otwórz

Listy archiwalne - otwórz

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

Prezes ARiMR