Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" PROW 2007-2013 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od dnia  23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 r PROW 2007-2013.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 23 maja do 13 czerwca 2013 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" PROW 2007-2013.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 103 poz. 658 z późn. zm.). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie co 20 dni, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.


Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Ponadto na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnego krajowego limitu środków. W przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części", pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w liczbie wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych"  prosimy o wykonanie poniższych czynności:

 

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

W związku z faktem, iż zakończono zawieranie umów przyznania pomocy dla wniosków złożonych w ramach przedmiotowego naboru, kolejność przysługiwania pomocy nie będzie już się zmieniać. W związku z tym, lista ustalająca kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w okresie od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" od dnia 31 grudnia 2014 roku nie jest aktualizowana.  

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

Prezes ARiMR
Andrzej Gross

Lista z 31 grudnia 2014 r. - otwórz

Zobacz listy archiwalne