Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007 - 2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007 - 2013 w naborze wniosków trwającym od dnia 3 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r.

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 3 stycznia 2011r. do 28 stycznia 2011r. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", przy czym przez pierwsze 14 dni naboru mogły być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu, o którym mowa w art.16a ust.1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

Kolejność przysługiwania pomocy w każdym z wyżej wymienionych województw została ustalona w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(Dz.U. Nr 207 poz. 1372).

Na listach ustalających kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca  2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 48 poz. 388 z późn. zm.). W związku z powyższym pozostałym wnioskodawcom, których Wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz  operacje, zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego dla danego województwa.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w naborze przeprowadzonym od 03.01.2011r. do 28.01.2011r., prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera klawiszy Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

Województwo:

dolnośląskie:

kujawsko-pomorskie:

lubelskie:

łódzkie:

małopolskie:

mazowieckie:

podkarpackie:

śląskie:

świętokrzyskie:

Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR

Prezes ARiMR