Kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w 2014 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z 19 września 2014 r. dotyczący aktualizacji krajowej listy określającej kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy w 2014 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego PROW 2007-2013.

Na liście rankingowej zamieszczonej przez Prezesa Agencji w dniu 13 sierpnia 2014 roku, określającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaszły zmiany wynikające z zakończenia procesu rozpatrywania odwołania od decyzji odmawiających przyznania pomocy lub  rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej premii.

W związku z  zaistnieniem powyższych okoliczności skutkujących uwolnieniem środków finansowych i możliwością przyznania premii kolejnym wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy do tej pory zawierały zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu, dotychczasowa lista rankingowa  uległa uaktualnieniu - uaktualniona lista kolejności przysługiwania pomocy z 1 września 2015 r. - otwórz.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat Prezesa ARiMR z 13 sierpnia 2014 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w 2014 r.

15 maja do 21 czerwca 2014 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 112 PROW 2007-2013 "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Ogółem w skali kraju złożono 23 444 wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników, w tym w województwie:

 • dolnośląskim - 793
 • kujawsko-pomorskim - 2186
 • lubelskim - 2712
 • lubuskim - 365
 • łódzkim - 1770
 • małopolskim - 623
 • mazowieckim - 3785
 • opolskim - 504
 • podkarpackim - 585
 • podlaskim - 2116
 • pomorskim - 958
 • śląskim - 419
 • świętokrzyskim - 979
 • warmińsko-mazurskim - 1310
 • wielkopolskim - 3587
 • zachodniopomorskim - 752

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla młodych rolników została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 201 z późn. zm). Zgodnie z przepisem § 15 ust.1k ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy, określającą liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych wnioskodawców  oraz  podaje, które wnioski mieszczą się w odpowiednim limicie środków określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wskazującą wniosek o przyznanie pomocy, który jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość tego limitu.

uaktualniona lista kolejności przysługiwania pomocy z 1 września 2015 r. - otwórz.

 

Listy archiwalne - otwórz

 

Z upoważnienia
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zastępca Prezesa ARiMR
Zbigniew Banaszkiewicz