Szósty nabór wniosków z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych od 30.10 do 12.12.2013 r. w działaniu 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych ..."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 30 października do 12 grudnia 2013 r. szósty nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW 2007-2013.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września  2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 877.).

Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie na środki finansowe nie przekracza wysokości dostępnego limitu. Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Natomiast w  przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części" listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają nie tylko z uwolnienia środków finansowych z powodu odmowy przyznania pomocy/rezygnacji wnioskodawców. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro w stosunku do złotego. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów przyznania pomocy w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa również na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na "zielonych polach" listy, pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na liście, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na "zielonych polach" listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność  przysługiwania pomocy.

Przygotowano w Departamencie  Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

Zwiększenie w lipcu 2014 r. limitu środków finansowych na działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" pozwoli wypłacić pomoc wszystkim rolnikom, którzy w 2013 roku złożyli do ARiMR prawidłowe wnioski o takie wsparcie i spełniają warunki by je otrzymać.

Lista ustalająca kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w okresie od 30 października  2013 r. do 12 grudnia 2013 r. w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych":


otwórz - 19 czerwca 2015 r.

Uwaga: w związku z faktem, iż zakończono zawieranie umów przyznania pomocy dla wniosków złożonych w ramach tego naboru, kolejność przysługiwania pomocy nie będzie już się zmieniać. W związku z tym, lista ustalająca kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w okresie od 30.10.2013r. do 12.12.2013r. w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" od dnia 19 czerwca 2015 roku nie będzie aktualizowana.Archiwum - VI nabór


Prezes ARiMR