Piąty nabór wniosków z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych od 15.10 do 26.11.2012 r. w działaniu 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych ..."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie 15 października - 26 listopada 2012 r. piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września  2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 169 poz. 1141, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, należy podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

Na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, złożone w ww. terminie, których zapotrzebowanie nie przekracza dostępnego limitu środków. W związku z powyższym pozostałym Wnioskodawcom, których wnioski zawierają zapotrzebowanie przekraczające dostępną pulę środków finansowych, pomoc na realizację operacji zostanie przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz  operacje, zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej, nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w ilości wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wartości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów w ramach poszczególnych naborów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na zielonych polach "listy", pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na listach, wynikającą z postępującego procesu obsługi, ulega częstym zmianom - umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na zielonych polach listy, osłabienie natomiast zwiększeniem liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych  oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie  nazwiska lub nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność  przysługiwania pomocy.


Przygotowano w Departamencie  Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

 

Lista ustalająca kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w okresie od 15 października  2012 r. do 26 listopada 2012 r. w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych":
 
otwórz - 19 czerwca 2015 r.

Uwaga: w związku z faktem, iż zakończono zawieranie umów przyznania pomocy dla wniosków złożonych w ramach tego naboru, kolejność przysługiwania pomocy nie będzie już się zmieniać. W związku z tym, lista ustalająca kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w okresie od 15.10.2012r. do 26.11.2012r. w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" od dnia 19 czerwca 2015 roku nie będzie aktualizowana.

Archiwum - V nabór


Prezes ARiMR