Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - nabór w 2016 roku

Informacja o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" PROW 2014-2020 w 2016 roku

Na podstawie § 9 ust. 4 oraz § 14 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 655, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem", Prezes ARiMR informuje, że:

  1. w oparciu o treść § 8 ust. 1 rozporządzenia, w 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach 1 czerwca - 1 sierpnia 2016 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie;
  2. w oparciu o treść § 14 ust. 1 rozporządzenia, w 2016 roku został przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w dniach 15 marca - 15 czerwca 2016 r. (przedmiotowe wnioski przyjmowane były również w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do 11 lipca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności) nabór wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (w tym wniosków o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia).

W ramach ww. naborów w skali kraju złożono łącznie 963 wnioski.

Wykaz "Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia w 2016 r.", obejmuje tylko tych beneficjentów, dla których grunty przeznaczone do zalesienia zadeklarowane we wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie lub grunty z sukcesją naturalną zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, uzyskały co najmniej 6 punktów przez co, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, spełniły kryteria przyznania wsparcia na zalesienie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Wszystkie wnioski zamieszczone w Wykazie, mieszczą się w limitach środków przeznaczonych na działanie: "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Aktualizacja z dnia 5 kwietnia 2017 r. - otwórz