Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie przepisy, regulują zasady wpisu do ewidencji producentów?

a) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 ze zm.);b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1854).

2. Kto dokonuje wpisu do ewidencji producentów?

Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania, dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

3. Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów?

Właściwy w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji jest kierownik biura powiatowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego KOWR.

4. W jakim terminie należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów?

Kompletnie wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów składa się najpóźniej wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, z tym że:

1. posiadacze zwierząt składają Wniosek, nie później niż w dniu zgłoszenia siedziby stada, przy czym posiadacze zwierząt prowadzący:

a. miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
b. działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie: – organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, – obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
c. rzeźnię

– składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;

2. podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne – składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;

3. producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

4. producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

5. producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 652, 624, 892, 935 i 1475), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

6. potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez KOWR niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.

5. Co należy zrobić, żeby uzyskać numer identyfikacyjny producenta?

W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.
Wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru identyfikacyjnego, należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

6. W jaki sposób zmienić dane w ewidencji producentów?

Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji producentów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zmiany danych dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów - cel: zmiana danych. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku zmiany danych należy wypełnić cały wniosek, nie tylko dane, które
są uaktualniane.
Wniosek o wpis do ewidencji producentów w celu zmiany danych należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

7. W jaki sposób Agencja poinformuje mnie o nadaniu numeru identyfikacyjnego?


Wnioski o wpis do ewidencji producentów rozpatrywane są w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym po rozpatrzeniu wniosku, Agencja wydaje decyzję o wpisie do ewidencji producentów, która za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest przesyłana do wnioskodawcy.

8. Jak długo czeka się na nadanie numeru identyfikacyjnego?

Termin na obsługę wniosku o wpis do ewidencji producentów wynika wprost z przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski obsługuje się bez zbędnej zwłoki (zwykle od 1 do kilku dni). W przypadku, kiedy wymagane jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy nie powinno zająć więcej niż 1 miesiąc a w przypadkach szczególnie trudnych 2 miesiące.

9. Kto i kiedy wyraża zgodę na wpis?


Zgodę na wpis do ewidencji producentów wyraża małżonek wnioskodawcy lub współposiadacz gospodarstwa rolnego. Co do zasady, bez spełnienia tego warunku, numer identyfikacyjny nie zostanie nadany.

Zgoda nie jest wymagana:

  • w przypadku składania wniosków w celu zgłoszenia zmiany danych;
  • w przypadku wniosków o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego), w każdym przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o nadanie mu numeru odrębnego od numeru nadanego małżonkowi/współposiadaczowi (wszystkie przypadki ubiegania się o odrębny numer identyfikacyjny).


10. Kto może uzyskać wpis do ewidencji producentów?

Wpis do ewidencji producentów mogą uzyskać producenci rozumiani, jako: producent rolny, organizacja producentów, beneficjent programów rybackich, posiadacz zwierzęcia, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny, potencjalny beneficjent.

11. Czy wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć mailem?

Wniosku o wpis do ewidencji producentów nie można złożyć w formie mailowej.
Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowo podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

12. Czy pełnomocnictwo w sprawie o wpis do ewidencji producentów powinno być złożone w określonej formie?

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. O istnieniu i treści pełnomocnictwa decyduje wyłącznie mocodawca. Osoba trzecia, która dokonuje z pełnomocnikiem czynności prawnej może polegać jedynie na tym oświadczeniu. Wobec czego, w sytuacji gdy przedstawione pełnomocnictwo nie budzi wątpliwości co do czynności jakie obejmuje, winno być przez organ uznane. A dokument pełnomocnictwa mocodawca może sfomułować według własnego uznania.

13. Czy można uzyskać informacje na temat numeru identyfikacyjnego czy danych podanych we wniosku o wpis do ewidencji producentów w formie mailowej?


Numer identyfikacyjny stanowi daną osobową a co za tym idzie podlega ochronie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i może być udostępniany jedynie na zasadach i w trybie tego rozporządzenia. Wobec powyższego organy zobowiązane są do szczególnej ostrożności w tym zakresie.
Jednakże strona postępowania administracyjnego na podstawie art. 73 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.  2096) ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Wobec powyższego w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego producenta należy udać się do właściwego miejscowo biura powiatowego i uzyskać informację o numerze czy wskazanych danych poprzez sporządzenie notatki czy kopii lub odpisu decyzji administracyjnej lub innego dokumentu potwierdzającego nadany numer. Na podstawie § 2 artykułu 73 kodeksu postępowania administracyjnego strona może również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Jednakże w takim wypadku konieczne jest uzasadnienie wniosku ważnym interesem strony.

14. Czy, ewentualnie jak należy zgłosić zmianę rachunku bankowego?

Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia tego dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów. Wnioski mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu lub ePUAP (tylko w sytuacji, gdy nie jest wymagane złożenie podpisu na wniosku przez osoby trzecie np. małżonka wnioskodawcy lub współposiadacza gospodarstwa rolnego). Należy pamiętać, że posiadaczem lub współposiadaczem wskazanego rachunku bankowego musi być producent.

15. Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów za pośrednictwem portalu e-wniosek?

Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego właściwego miejscowo, tj. właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów dostępny jest na stronie internetowej ARiMR lub w biurze powiatowym Agencji. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR. Przed złożeniem zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełnienia wniosku, gdzie szczegółowo zostały wyjaśnione obowiązujące definicje oraz zasady wpisu.

16. Czy istnieje możliwość wycofania wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Jeśli sprawa nie została jeszcze rozpatrzona, a co na tym idzie, nie została wydana decyzja administracyjna, istnieje możliwość wycofania wniosku o wpis do ewidencji producentów. W efekcie cofnięcia wniosku zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania.
Natomiast jeśli oświadczenie takie zostało złożone już po wydaniu decyzji administracyjnej nie niesie za sobą skutków prawnych.

17. Czy w związku ze śmiercią mojego ojca/matki, po którym odziedziczyłem gospodarstwo rolne, mogę używać istniejącego numeru identyfikacyjnego?

Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Wobec powyższego nie ma możliwości skorzystania z numeru producenta nadanego jednemu z rodziców. W celu uzyskania możliwości posługiwania się numerem ewidencyjnym producent winien złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w swoim imieniu. 

18. Jak udowodnić, że prowadzę samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą?

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się odrębny numer identyfikacyjny, jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. W przypadku złożenia takiej deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania dowodów potwierdzających tę okoliczność. Dowody powinny zostać dołączone do wniosku o wpis do ewidencji producentów.
Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Wnioskodawca powinien wymienić oraz dołączyć wszystkie dowody, stanowiące potwierdzenie takiego stanu faktycznego. Dowodami mogą być, np.: dokumenty  potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne), dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej (np. zeznania świadków).
Należy pamiętać, że na małżonku wnioskującym o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego ciąży obowiązek udowodnienia, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. Natomiast Kierownik Biura Powiatowego właściwy miejscowo do wydania decyzji administracyjnej ma obowiązek zbadać cały materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

19. Co powinni zrobić producenci posiadający numer w Centralnym Rejestrze Producentów, uprzednio prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego (ARR)?

Każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach mechanizmów niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, powinien uzyskać wpis w ewidencji producentów (EP), który będzie również identyfikatorem podmiotu w kontaktach z KOWR. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w KOWR.