Ewidencja producentów

Ewidencja producentów jest największym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbiorem referencyjnym, który ewidencjonuje dane wszystkich podmiotów, objętych obowiązkiem identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz uczestniczących we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji producentów - otwórz

ZASADY WPISU PODMIOTÓW DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW

Każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub zainteresowany uczestnictwem w niefinansowanych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wpis oraz nadanie numeru są czynnością łączną. Co do zasady, przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności/pomocy lub zgłoszenia rejestracji siedziby stada, producent powinien być wpisany do ewidencji producentów oraz mieć już nadany numer identyfikacyjny. Każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach mechanizmów niefinansowanych,  współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, również w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis w ewidencji producentów (EP),  który będzie również identyfikatorem podmiotu w kontaktach z KOWR.

Nadawany przez ARiMR numer identyfikacyjny składa się z dziewięciu cyfr, jest niepowtarzalny, nie przechodzi na następcę prawnego oraz należy się nim posługiwać w kontaktach z ARiMR oraz KOWR.

Przepisy dotyczące wpisu do ewidencji producentów:

a) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 ze zm.), zwana dalej ustawą;

b) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1854).

Istotne pojęcia

 • gospodarstwo rolne – gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.). Gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013 oznacza wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika, znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego;
 • producent – producent rolny, beneficjent programów rybackich, posiadacz zwierzęcia, organizacja producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalny beneficjent;
 • producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013.
  Za rolnika w rozumieniu ww. art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 uważa się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz która prowadzi działalność rolniczą. Prowadzenie działalności rolniczej oznacza:

- produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
- prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy;

 • organizacja producentów – grupa producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznana organizacja producentów owoców i warzyw oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) organizacja producentów, zrzeszenie organizacji producentów, organizacja międzybranżową, międzynarodowa organizacja producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz międzynarodowa organizację międzybranżowa;
 • podmiot prowadzący zakład utylizacyjny – podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • beneficjent programów rybackich - beneficjent programów rybackich finansowanych ze środków europejskich i wdrażanych przez Agencję;
 • potencjalny beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich lub uczestniczyć w innych niefinansowanych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania niebędąca producentem rolnym, beneficjentem programów rybackich, posiadaczem zwierzęcia, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;
 • posiadacz zwierzęcia - posiadacz zwierzęcia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy
  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824), podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz podmiot prowadzący rzeźnię.

Zgodnie z ww. definicją, wpisowi do ewidencji producentów podlega:

1. posiadacz zwierzęcia w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, gdzie:

 • w odniesieniu do bydła – jest to podmiot, o którym mowa w art. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1760/2000 - oznacza osobę fizyczna lub prawną odpowiedzialną za zwierzęta, na stałe lub tymczasowo, w tym także w czasie transportu oraz na rynku;
 • w odniesieniu do owiec i kóz – jest to podmiot, o którym mowa w art. 2 lit. c rozporządzenia nr 21/2004 - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną, nawet tymczasowo, za zwierzęta z wyjątkiem przychodni i klinik weterynaryjnych;
 • w odniesieniu do świń – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, władająca zwierzęciem, nawet tymczasowo.

2. podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - punkt zbiorczy i punkt skupu lub pomieszczenie, w przypadku owiec i kóz, w których bydło, świnie, owce, kozy pochodzące z różnych gospodarstw są grupowane w celu sformowania przesyłek zwierząt przeznaczonych do handlu, przy czym w przypadku bydła i świń może to być również gospodarstwo pochodzenia tych zwierząt;

3. podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt - ogrodzone miejsce gdzie gromadzą się zwierzęta;

4. podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej – obrót zwierzętami, zdefiniowany jako: przywóz, umieszczanie na rynku oraz wywóz do państw trzecich;

5. pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz podmiot prowadzący rzeźnię;

6. podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię.


Po uzyskaniu wpisu w ewidencji producentów oraz numeru identyfikacyjnego, każdy ww. posiadacz zwierzęcia, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ma obowiązek zarejestrowania miejsca przebywania zwierząt. Szczegółowe informacje dostępne są w części poświęconej Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wyjaśnienia wymaga, że posiadaczem zwierzęcia jest również:
a. władający zwierzętami tymczasowo w związku z ich transportem,
b. utrzymujący zwierzęta jako cyrkowe, jednak ww. posiadacze są zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu w ewidencji producentów i rejestracji miejsca przebywania zwierząt w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Kto i jaki formularz powinien złożyć?

Wniosek o wpis do ewidencji producentów składają podmioty ubiegające się o nadanie numeru identyfikacyjnego i uzyskanie wpisu do ewidencji producentów oraz producenci już wpisani do ewidencji producentów, którzy składają zgłoszenia aktualizacyjne. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się na podstawie formularza wniosku o wpis do ewidencji producentów (formularz W-1/04). Oprócz formularza podstawowego, zostały przygotowane również trzy  dodatkowe formularze, funkcjonujące jako załączniki do ww. wniosku:

 • załącznik dla organizacji producentów (formularz W-1-1/04) – załącznik ten jest przeznaczony wyłącznie dla wnioskodawców występujących o wpis jako organizacja producentów;
 • załącznik przeznaczony dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego (formularz W-1-2/04) – załącznik ten jest przeznaczony dla wnioskodawców, którzy:
  - prowadzą działalność w formie spółki cywilnej, posiadającej więcej niż czterech wspólników,
  - posiadają więcej niż czterech współposiadaczy gospodarstwa rolnego.
 • załącznik będący klauzulą informacyjną przeznaczony dla osób fizycznych, których dane zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji producentów (formularz W-1.3/04). Wnioskodawca proszony jest o wydrukowanie i wypełnienie tego załącznika, oraz przekazanie go osobie, której dane zostały podane na wniosku o wpis do ewidencji producentów lub na załącznikach do tego wniosku.  Przyjęte rozwiązanie ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z art. 14 RODO i ma charakter fakultatywny dla osoby składającej wniosek.

Gdzie można otrzymać formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami dostępne są:

 • w biurach powiatowych ARiMR,
 • w oddziałach regionalnych ARiMR,
 • na stronie internetowej w formie dokumentu do ręcznego wypełnienia lub dokumentu przeznaczonego do wypełnienia w formie elektronicznej (tylko formularz W-1/04).

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Właściwy w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji jest kierownik biura powiatowego ARiMR, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Zatem wniosek o wpis do ewidencji producentów, należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.
Kompletnie wypełniony formularz składa się najpóźniej wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, z tym że:

1. posiadacze zwierząt składają Wniosek, nie później niż w dniu zgłoszenia siedziby stada, przy czym posiadacze zwierząt prowadzący:

 • miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie: – organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, – obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • rzeźnię

– składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;

2. podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne – składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy;

3. producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

4. producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

5. producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 652, 624, 892, 935 i 1475), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

6. potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez KOWR niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.

W jakim celu można złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć w celu:

 • W celu nadania numeru identyfikacyjnego,
 • Zmiany danych,
 • Korekty danych (w odpowiedzi na wezwanie Agencji).

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć:

 • osobiście,
 • wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego),
 • nadać faksem,
 • za pośrednictwem ePUAP (tylko w sytuacji, gdy nie jest wymagane złożenie podpisu na wniosku przez osoby trzecie np. przez małżonka wnioskodawcy lub współposiadacza gospodarstwa rolnego).

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek oraz złożyć w oznaczonym polu czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku.
Informacje zawarte w formularzu powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Bez względu na cel złożenia wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich stron wniosku w obowiązujących go białych polach. Pola oznaczone kolorem szarym wypełnia pracownik Agencji.
Po wypełnieniu formularza należy sprawdzić, czy wszystkie obowiązkowe pola oznaczone
na formularzu kolorem białym zostały wypełnione oraz, czy formularz został podpisany.

Podczas wypełniania wniosku, należy zwrócić szczególną uwagę, aby:

 • został zaznaczony cel zgłoszenia,
 • została podana prawidłowa forma prawna podmiotu (np. osoba prawna),
 • został wskazany rodzaj producenta (np. producent rolny),

UWAGA!
Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowa definicja producenta rolnego, gdzie producentem rolnym jest wyłącznie rolnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013. Do 30 września 2019 r. producentem rolnym był rolnik lub posiadacz zwierzęcia lub posiadacz zwierzęcia w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Obecnie posiadacz zwierzęcia został zdefiniowany, jako odrębny rodzaj producenta. Zatem, jeżeli wniosek o wpis do ewidencji będzie składał podmiot będący posiadaczem gospodarstwa rolnego oraz posiadaczem zwierzęcia, to na wniosku powinien oznaczyć znakiem „x” dwa rodzaje producenta, tj. producent rolny oraz posiadacz zwierzęcia. Jeżeli przykładowo, wnioskodawca będzie wyłącznie posiadaczem zwierzęcia, to powinien zaznaczyć wyłącznie jeden rodzaj producenta – posiadacz zwierzęcia. Wprowadzona zmiana dotyczy wniosków składanych w celu nawadnia numeru identyfikacyjnego oraz zmian i korekt danych.

 • zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania, zawarte w polu 03 wniosku,
 • prawidłowo zostało podane imię i nazwisko, a przede wszystkim nazwa wnioskodawcy (nazwa podmiotu powinna być zgodna z nazwą figurującą w rejestrze lub ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy),
 • prawidłowo została podana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nazwa Firmy przedsiębiorcy, zgodnie z wpisem dokonanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • podane numery PESEL, REGON, NIP lub numer paszportu, należały do wnioskodawcy,
 • zawsze było podane miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy, zamiast adresu zameldowania,
 • podany numer rachunku bankowego należał do wnioskodawcy,
 • zostały wymienione wszystkie składane załączniki oraz dowody,
 • zostały podane odpowiednio: dane małżonka wnioskodawcy, współposiadaczy gospodarstwa rolnego, wspólników spółki cywilnej oraz złożone przez te osoby niezbędne podpisy,
 • formularz wniosku został podpisany.


UWAGA!
Jeżeli producent zamierza ubiegać się o przyznanie płatności zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, lub numeru rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, których jest posiadaczem lub ewentualnie współposiadaczem (nie pełnomocnikiem). Niedopuszczalne jest wskazywanie rachunków należących do osób trzecich, w tym do pełnomocnika.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku, zawiera instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów. Instrukcja dostępna jest w biurach powiatowych Agencji i na naszej stronie internetowej.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o wpis do ewidencji producentów należy dołączyć:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

Jeżeli ustanowiony pełnomocnik dokonuje zmiany rachunku bankowego pełnomocnictwo należy dostarczyć w formie oryginału zawierającego notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu lub w formie aktu notarialnego. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe, jeżeli mocodawca (producent):

  • osobiście składa wniosek o wpis do ewidencji producentów w biurze powiatowym Agencji i podczas przyjęcia wniosku, pracownik biura powiatowego zweryfikuje tożsamość producenta, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie,
  • w toku prowadzonego postępowania administracyjnego (w odpowiedzi na wystosowane wezwanie), producent potwierdzi (stawiając się osobiście biurze powiatowym lub przesyłając pisemne oświadczenie), fakt ustanowienia pełnomocnika i umocowania go m.in. w zakresie pobierania płatności.
  • Jeżeli czynności opisane powyżej miały miejsce przy składaniu poprzedniego wniosku o wpis do ewidencji producentów.
 • dokument poświadczający prawo do reprezentacji – jeżeli z wnioskiem występuje osoba prawna, j.o.n.o.p lub spółka cywilna;
 • załącznik do wniosku dla organizacji producentów (W-1.1/04) – należy wypełnić, jeżeli z wnioskiem występuje organizacja producentów;
 • załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego (W-1.2/04)  – należy wypełnić, jeżeli wspólników spółki cywilnej lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego, jest więcej niż czterech;
 • kopię decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów, w przypadku składania wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego przez organizację producentów.
 • Jeżeli Wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim lub osoba, która dotychczas była współposiadaczem gospodarstwa ubiega się o nadanie odrębnego od małżonka/współposiadacza gospodarstwa numeru identyfikacyjnego i oświadczy, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolne, stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, powinna wymienić oraz dołączyć wszystkie dowody, stanowiące potwierdzenie takiego stanu faktycznego. Dowodami mogą być, np.: oświadczenia, dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne), decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego, faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion, ustanowiona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, zeznania świadków. Powyższe dotyczy tylko sytuacji ubiegania się o nadanie numeru identyfikacyjnego, nie dotyczy natomiast wniosków składanych w celu zmiany danych, nawet jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielne, odrębne gospodarstwo rolne.
 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Proces i zasady wpisu do ewidencji producentów

Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia, co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Czynnością inicjującą postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji producentów, jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów, do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera również informację o nadanym numerze identyfikacyjnym. Jednocześnie
z wpisem do ewidencji producentów, nadawany jest numer identyfikacyjny (są to czynności występujące łączne).

Termin załatwienia sprawy z wniosku o wpis do ewidencji producentów

Kierownik biura powiatowego powinien rozpatrzeć wniosek bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zasady nadawania numeru identyfikacyjnego

Zasada podstawowa – w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego, nadaje się jeden numer identyfikacyjny osobie, na którą współmałżonek lub współposiadacz wyraził pisemną zgodę. Oznacza to, że:

 • osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, może zostać wpisana do ewidencji producentów i uzyskać numer identyfikacyjny, jeżeli małżonek wyrazi na to pisemną zgodę, oraz
 • współposiadacz gospodarstwa rolnego może zostać wpisany do ewidencji producentów i otrzymać numer identyfikacyjny, jeżeli pozostali współposiadacze wyrażą na to pisemną zgodę.

Zasada alternatywna – niezależnie od zasady podstawowej, możliwe jest nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, jeżeli Wnioskodawca:

a. jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą. W przypadku złożenia takiej deklaracji, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania dowodów potwierdzających tę okoliczność. Dowody (np. dokumenty) powinny zostać dołączone do wniosku o wpis do ewidencji producentów; lub

b. zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione w art. 12 ust. 4b ustawy, lub,

c. jest posiadaczem zwierzęcia lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.

UWAGA!
Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy, numer identyfikacyjny nadany podmiotom w trybie określonym w ww. pkt b) i c) nie może być wykorzystywany do ubiegania się o:

1. przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

2. przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10–12a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

3. wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;

4. wypłatę płatności w ramach działania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

Ubiegać się o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego może osoba, której małżonek lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, ma już uprzednio nadany numer. Spełnienie tego wymagania jest warunkiem koniecznym, aby możliwe było nadanie numeru odrębnego.

W przypadku producentów działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.

Aktualizacja danych

Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji producentów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia zmiany danych, dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów, wybierając cel zgłoszenia – zmiana danych. Wniosek o wpis do ewidencji producentów złożony w celu zmiany danych powinien być wypełniony kompletnie, tzn. niedopuszczalne jest stosowanie zamiast właściwych danych zwrotów takich jak: bez zmian, nie dotyczy, rozdzielność majątkowa itp. Oznacza to, iż każdorazowo wniosek złożony w celu zmiany danych musi zawierać komplet informacji wymaganych w tym wniosku.

W przypadku zmiany danych nie jest wymagana pisemna zgoda współmałżonka lub współposiadacza gospodarstwa rolnego.

W sytuacji, gdy producent zgłasza zmianę rachunku bankowego, a wniosek dotyczący tej zmiany przesłany został droga pocztową lub złożony do biura powiatowego przez osobę inną niż producent, wówczas pracownik biura powiatowego zwróci się z pisemną prośbą
o potwierdzenie zgłoszonej zmiany rachunku bankowego, poprzez osobiste stawiennictwo producenta w biurze powiatowym lub udzielenie pisemnej odpowiedzi na przesłane wezwanie.

Należy pamiętać, że posiadaczem lub współposiadaczem wskazanego rachunku musi być producent.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w celu zgłoszenia zmiany danych, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję administracyjną, w której rozstrzyga o wprowadzeniu zmiany danych lub odmawia wprowadzenia zmiany danych.

Ponadto, zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu na podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych prowadzonych przez organy lub podmioty wykonywujące zadania publiczne, do których Agencja ma dostęp z mocy prawa. Tego typu zmiana wprowadzona w ewidencji producentów, nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.

WYKAZ BIUR POWIATOWYCH ARIMR WRAZ Z ADRESAMI:

Najczęściej zadawane pytania - otwórz